دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2012-07-11

عنوان : ( اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر وزن های مختلف بنه بر عملکرد کلاله زعفران و شاخص های شانون و سیمپسون و تعیین ضرایب همبستگی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا شد. سه گروه وزنی بنه شامل >5، 8-5 و <8 گرم به عنوان تیمار در نظر گرفته شدند. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در مرحله رشد رویشی زعفران در سال دوم آزمایش انجام شد. نتایج نشان داد که اثر وزن بنه بر عملکرد کلاله زعفران معنی دار بود. با افزایش وزن بنه با کمتر از 5 گرم به بیشتر از 8 گرم عملکرد کلاله بهبود و شاخص-های شانون و سیمپسون کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, زعفران, علف هرز, مدیریت زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028859,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and امین غفوری, افسانه and اسدی, قربانعلی},
title = {اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران},
booktitle = {دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، زعفران، علف هرز، مدیریت زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A امین غفوری, افسانه
%A اسدی, قربانعلی
%J دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
%D 2012

[Download]