توسعه انسانی پلیس, شماره (41), سال (2012-9) , صفحات (61-87)

عنوان : ( راهبرد کیفی پژوهش قوم نگاری: مفهوم، پارادایم، ویژگی ها و مباحث تکمیلی )

نویسندگان: علیرضا پویا , زینب ملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قوم نگاری یکی از روش های کیفی علمی تحقیق در علوم انسانی با درگیری فعال محقق در میدان تحقیق بوده که بدنبال مشارکت در توسعه ی معرفت علمی در گروه ها یا فرهنگ ها است. در این رویکرد، افراد، با استفاده از ابزارهای متنوعی در جهت دریافت معانی اجتماعی در شرایط طبیعی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند. مشاهده گروه مطالعه در شرایط طبیعی و نهایتاَ تحلیل و ارزیابی یافته ها در زمینه و بستر مطالعه، باعث دیدی جامع در تحقیق قوم نگاری با اعتبار نسبتاَ بالایی گردیده است. در این مقاله ابتدا تعاریفی از رویکرد قوم نگاری ارائه شده و سپس به پارادایم ها، مراحل تحقیقی لازم و در طی آن به ابزارهای مورد نیاز کار میدانی من جمله تحلیل محتوا در قوم نگاری و استفاده از فرایند مفهوم سازی بنیادی اشاره شده است. در نهایت نیز با نگرشی جامع به نقاط قوت و ضعف این روش اشاره و رویکردی نوین تحت عنوان قوم نگاری انتقادی که یکی از گونه های تحقیقات قوم نگاری است معرفی شده است، و سپس به برخی کاربردهای آن در حوزه های تحقیقاتی گوناگون پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, تحقیق کیفی, قوم نگاری, پارادایم, تحلیل محتوا, نظریه مفهوم سازی بنیادی, قوم نگاری انتقادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028957,
author = {پویا, علیرضا and ملکی, زینب},
title = {راهبرد کیفی پژوهش قوم نگاری: مفهوم، پارادایم، ویژگی ها و مباحث تکمیلی},
journal = {توسعه انسانی پلیس},
year = {2012},
number = {41},
month = {September},
issn = {2096-2008},
pages = {61--87},
numpages = {26},
keywords = {تحقیق کیفی، قوم نگاری، پارادایم، تحلیل محتوا، نظریه مفهوم سازی بنیادی، قوم نگاری انتقادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبرد کیفی پژوهش قوم نگاری: مفهوم، پارادایم، ویژگی ها و مباحث تکمیلی
%A پویا, علیرضا
%A ملکی, زینب
%J توسعه انسانی پلیس
%@ 2096-2008
%D 2012

[Download]