یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

Title : ( Goodness-of-fit Test Based on Kullback-Leibler Information with Progressively Type-II Censored Data )

Authors: Arezou Habibirad , F. Yousefzadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

We experess the ...

Keywords

Maximum likelihood
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029399,
author = {Habibirad, Arezou and F. Yousefzadeh},
title = {Goodness-of-fit Test Based on Kullback-Leibler Information with Progressively Type-II Censored Data},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {IRAN},
keywords = {Maximum likelihood ...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Goodness-of-fit Test Based on Kullback-Leibler Information with Progressively Type-II Censored Data
%A Habibirad, Arezou
%A F. Yousefzadeh
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]