بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Arezou Habibirad


موارد یافت شده: 67

1 - Goodness of fit tests for Rayleigh distribution based on quantiles (چکیده)
2 - Bayesian Conditional Estimation of Weibull Distributions Under Type-II Censored Order Statistics (چکیده)
3 - Goodness of fit test based on statistical evidence for scale family with censored data (چکیده)
4 - Joint modelling of longitudinal and survival data using copulas (چکیده)
5 - Goodness of Fit Tests for Rayleigh Distribution Based on Progressively Type-II Right Censored via a New Divergence (چکیده)
6 - آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر- (چکیده)
7 - Goodness of fit test using Lin-Wong divergence based on Type-I censored data (چکیده)
8 - آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
9 - Exponential goodness of fit test based on Lin-Wong divergence on type-I censored data (چکیده)
10 - Exponentiality test based on statistical evidence with Type II censored data (چکیده)
11 - Lin–Wong divergence and relations on type I censored data (چکیده)
12 - On a Goodness of fit test for Normality Based on LIN-WONG DIVERGENCE ON TYPE-I CENSORED DATA (چکیده)
13 - Exponentiality test based on alpha-divergence and gamma-divergence (چکیده)
14 - Exponentiality test based on Renyi distance between equilibrium distributions (چکیده)
15 - Some Properties of Lin Wong Divergence on the Past Lifetime Data (چکیده)
16 - تحلیل مدل ‏های چند سطحی بیزی و کاربرد آن در صنعت (چکیده)
17 - A Comparison of Parametric and Semi-parametric Survival Models with Artificial Neural Networks (چکیده)
18 - One-sample Prediction based on Weibull Interval Censored Data (چکیده)
19 - آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
20 - اطلاع کولبک-لایبلر تعادلی توزیع تعادلی و کاربرد آن در آزمون نیکویی برازش (چکیده)
21 - A Goodness-of-Fit Test for Rayleigh Distribution Based on Hellinger Distance (چکیده)
22 - Bayesian Two-sample Prediction with Progressively Censored Data for Generalized Exponential Distribution Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions (چکیده)
23 - Goodness-of-fit test under length-biased sampling (چکیده)
24 - Goodness-of-Fit test based on cumulative Kullback-Leibler information for progressively type-II censored data (چکیده)
25 - Two-Sample Prediction for Progressively Type-II Censored Weibull Lifetimes (چکیده)
26 - بررسی رفتار تابع قابلیت اعتماد در توزیع وایبل هندسی (چکیده)
27 - آزمون تقارن در توزیع های تک متغیره (چکیده)
28 - Exp-Kumaraswamy Distributions: Some Properties and Applications (چکیده)
29 - Exponentiality test based on the progressive type II censoring via cumulative entropy (چکیده)
30 - Comparing Methods for Estimation of Parameters of The Exp-uniform Distribution (چکیده)
31 - Non-Bayesian Two-sample Prediction for progressively Type-II censored Weibull Lifetimes (چکیده)
32 - Goodness-of-Fit test with Adaptive Type-II Progressively Censored Data (چکیده)
33 - Exp-Uniform Distribution: Properties and Characterizations (چکیده)
34 - Inference based on unified hybrid censored data for weibull distribution (چکیده)
35 - استنباط آماری برروی پارامترهای توزیع گاما سه پارامتری براساس داده های کامل و داده های سانسور فزاینده نوع دو (چکیده)
36 - بررسی رابطه استرس، اضطراب و درد زایمان با سطح کورتیزول بزاقی مرحله اول زایمان زنان نخست زا (چکیده)
37 - Comparison of various progressive Type-II censoring schemes in Bayesian two-sample prediction for Generalized Exponential Distribution (چکیده)
38 - بررسی و شناسایی پتانسیل خطر انواع رانندگان بر اساس رفتارهای ترافیکی، تصادفات و جرائم (چکیده)
39 - An EM Algorithm for Estimating the Parameters of the Generalized Exponential Distribution under Unified Hybrid Censored Data (چکیده)
40 - Comparison of various progressive Type-II censoring schemes in Bayesian two-sample prediction based on weibull model (چکیده)
41 - The exponential uniform distribution and its applications (چکیده)
42 - Bayes Estimations of the Unified Hybrid Censored Weibull Distribution (چکیده)
43 - برآورد بیزی پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته تحت داده های سانسور شده پیشرونده (چکیده)
44 - استفاده از روش ماکسیمم درستنمایی تقریبی برای برآورد پارامترهای مدل نمایی در داده های سانسورشده میانی (چکیده)
45 - Goodness-of-fit Test Based on Kullback-Leibler Information with Progressively Type-II Censored Data (چکیده)
46 - رگرسیون با متغیر توضیحی سانسور شده و کاربرد آن در اقتصاد (چکیده)
47 - Testing Goodness-of-Fit for Exponential Distribution Based on Cumulative Residual Entropy (چکیده)
48 - An EM Algorithm for Estimating the Parameters of the Generalized Exponential Distribution under Unified Hybrid Censored Data (چکیده)
49 - Statistical Evidences in Type-II Censored Data (چکیده)
50 - Bayesian Two-Sample Prediction with Progressively Type-II Censored Data for Some Lifetime Models (چکیده)
51 - Goodness-of-fit Test Based on Kullback-Leibler Information for Progressively Type-II Censored Data (چکیده)
52 - برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شده (چکیده)
53 - Inference for Weibull distribution based on progressively Type-II hybrid censored data (چکیده)
54 - Analysis of Hybrid Censored Data from the Log-Normal Distribution (چکیده)
55 - بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (چکیده)
56 - مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون (چکیده)
57 - کاربرد رگرسیون ستیغی در تحلیل داده های اقتصادی (چکیده)
58 - Testing Exponentiality Based on Record Values (چکیده)
59 - Using Approximate MLE for Testing Normality Based on Kullback-Leibler Information with Progressively Type-II Censored Data (چکیده)
60 - آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی (چکیده)
61 - Statistical Evidence in Experiments and in Records Values (چکیده)
62 - Testing Normality Based on Kullback-Leibler Information With Progressively Type-II Censored Data (چکیده)
63 - طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در توزیع نمایی (چکیده)
64 - تحلیل داده های سانسور شده میانی و کاربردهای آن (چکیده)
65 - Testing exponentiality based on Kullback-Leibler information with progressively Type-II censored data (چکیده)
66 - The Effect of 16 Percent Carbamide Peroxide on Enamel Staining Susceptibility (چکیده)
67 - آزمون نرمال بودن توزیع بر اساس اطلاع کولبک-لایبلر برای داده های بطور فزاینده سانسور شده نوع-دو (چکیده)