علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3) , صفحات (305-312)

عنوان : Study of genetic variation of Iranian cumin lines(cuminum cyminum) using AFLP markers ( بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP )

نویسندگان: منصوره کرمانی , سیدحسن مرعشی , محمدرضا نصیری , عباس صفرنژاد , فرج اله شهریاری احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیره سبز یک گونه دارویی مهم و ارزشمند است که بومی قسمتهای مرکزی و جنوبی اسیا می باشد. در این مطالعه نشانگرهای مولکولیAFLP ربای بررسی تنوع ژنتیکی بین 20 لاین زیره سبز ایران استفاده شد . با استفاده از 8 ترکیب اغازگری 22 باند قابل امتیاز دهی ایجاد شد که51 عدد از انها چند شکل بودند. بیشترین باند چند شکل با استفاده از ترکیبب اغازگری و کمترین باند چند شکل با استفاده از ترکیب اغازگری تولید شد . محتوای اطلاعات چند شکل برای هر جفت اغازگر بین 20/0 تا45/0 متغییر بود. همچنین فاصله پنتیکی بین جفت نمونه ها بین 08/0تا98/0 بود. دندروگرام ترسیم شده با استفاده از روش upgma چهار گروه اصلی بین 20 لاین زیره سبز مشخص گردید که تجزیه پذیربی ان را تایید نمود.در این پژوهش سطح پایینی از چند شکلی بین ژنوتیپ ها ی سبز براورد گردید که می تواند به این دلیل باشد که: این لاین ها براساس بالاترین عملکرد بین 100 لاین موجود در کشور انتخاب شده بودند و از انجایی که اکثر انها به استان خراسان و استانهای هم جوار متعلق بودند سطح پایین چند شکلی را می توان به فواصب کم جغرافیایی بین انها نسبت داد.

کلمات کلیدی

, زیره سبز, نشانگر AFLP, تنوع ژنتیکی, دندروگرام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102941,
author = {کرمانی, منصوره and مرعشی, سیدحسن and نصیری, محمدرضا and عباس صفرنژاد and شهریاری احمدی, فرج اله},
title = {Study of genetic variation of Iranian cumin lines(cuminum cyminum) using AFLP markers},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {305--312},
numpages = {7},
keywords = {زیره سبز، نشانگر AFLP، تنوع ژنتیکی،دندروگرام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Study of genetic variation of Iranian cumin lines(cuminum cyminum) using AFLP markers
%A کرمانی, منصوره
%A مرعشی, سیدحسن
%A نصیری, محمدرضا
%A عباس صفرنژاد
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]