علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3) , صفحات (3-13)

عنوان : Estimation of heterosis and combining ability for yield components and earliness in seven tomato lines (Lycopersicon esculentum Mill) using diallel cossing method ( برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آلل )

نویسندگان: امین میرشمسی کاخکی , محمد فارسی , فرج اله شهریاری احمدی , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور برآورد هتروزیس، قابلیت ترکیب پذیری و واریانس ژنتیکی برای صفات مرتبط با عملکرد و زود رسی در 7 لاین گوجه فرنگی انجام شد.

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, قابلیت ترکیب پذیری, هتروزیس, عملکرد, زودرسی و دای آلل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102942,
author = {میرشمسی کاخکی, امین and فارسی, محمد and شهریاری احمدی, فرج اله and نعمتی, سیدحسین},
title = {Estimation of heterosis and combining ability for yield components and earliness in seven tomato lines (Lycopersicon esculentum Mill) using diallel cossing method},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {3--13},
numpages = {10},
keywords = {گوجه فرنگی، قابلیت ترکیب پذیری، هتروزیس، عملکرد، زودرسی و دای آلل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Estimation of heterosis and combining ability for yield components and earliness in seven tomato lines (Lycopersicon esculentum Mill) using diallel cossing method
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A فارسی, محمد
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]