بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( ارزیابی استفاده از آزمون زیست سنجی در تعیین بقایای تریفلورالین در خاک با استفاده از سه گیاه شاخص (Panicum italicum) و ارزن (Avena ludoviciana) یولاف وحشی ،( Sorghum bicolar) سورگو )

نویسندگان: مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تریفلورالین علف کشی است خاک مصرف که ماندگاری نسبتا بالایی درخاک دارد. بقایای این علفکش در خاک می تواند به گیاهان بعدی کشت شده در تناوب، خسارت وارد کند. به منظور ارزیابیاستفاده از آزمایش زیست سنجی در تشخیص باقیمانده تریفلورالین در خاک ،آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملاً تصادفی و در ٣ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل غلظت های مختلف ١میلی گرم در کیلوگرم خاک)و سه گیاه شاخص سورگوم، ارزن و یولاف زمستانه بود. پس از /٢٩، ٠/٠،٨٦/٦٤ ،٠/٠،٤٣/٢١ ،٠/٠،٠٤/ تریفلورالین در هشت سطح ( ٠،٠٢ اختلاط محلول ترفلان در خاک و تهیه غلظت های مورد نظر ترفلان در خاک، گیاهان در گلدان هایی به قطر ١٥ پس از تعیین درصد سبز شدن گیاهان، ٤٢ روز پس از سبز شدن گیاهان درصد بقاء و وزن خشک اندام هوایی و ریشه آنها تعیین و از برازش داده های مربوط به زیست توده اندام های هوایی و ریشه گیاهان به معادله ١١ و / زیست توده خشک اندام هوایی و زمینی سورگوم ٩٧ ED استفاده شد. بر اساس پارامتر 50 (ED لجستیکی ٤ پارامتری دز موثر برای ٥٠ درصد پاسخ گیاهان ( 50 ١٥ به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را به بقایای این علف کش از خود نشان دادند. در بین گیاهان مذکور بیشترین تلفات مربوط به بقاء و زیست توده / یولاف ٠١ نیز مربوط به سورگوم بود؛ بطوریکه زیست توده خشک اندام هوایی و زمینی در بالاترین غلظت ترفلان نسبت به شاهد ٧٦ درصد کاهش یافت. با توجه به نتایج این بررسی در بین گیاهان مورد مطالعه، گیاه سورگوم گیاه مناسبتری برای تعیین بقایای احتمالی ترفلان پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, تریفلورالین, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029422,
author = {برزوئی, مجید and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {ارزیابی استفاده از آزمون زیست سنجی در تعیین بقایای تریفلورالین در خاک با استفاده از سه گیاه شاخص (Panicum italicum) و ارزن (Avena ludoviciana) یولاف وحشی ،( Sorghum bicolar) سورگو},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تریفلورالین- گیاه شاخص},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی استفاده از آزمون زیست سنجی در تعیین بقایای تریفلورالین در خاک با استفاده از سه گیاه شاخص (Panicum italicum) و ارزن (Avena ludoviciana) یولاف وحشی ،( Sorghum bicolar) سورگو
%A برزوئی, مجید
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]