یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

Title : ( The exponential uniform distribution and its applications )

Authors: Arezou Habibirad , Zohre Javanshiri ,

Citation: BibTeX | EndNote

This paper introduces a general class of ....

Keywords

, exponential uniform distribution ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029489,
author = {Habibirad, Arezou and Javanshiri, Zohre},
title = {The exponential uniform distribution and its applications},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {IRAN},
keywords = {exponential uniform distribution ; ....},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The exponential uniform distribution and its applications
%A Habibirad, Arezou
%A Javanshiri, Zohre
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]