بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

Title : ( بررسی کارایی و رفتار جستجوگری(Reuter) Orius albidipennis روی شته جو (Passerini) Sipha maydis در ارقام گندم )

Authors: samane gholami moghaddam , Mojtaba Hosseini , Mehdi Modarres Awal ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

ویژگی های ریخت شناسی گیاه، بر کارایی و رفتار دشمنان طبیعی تأثیرگذار می باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین اثر تراکم تریکوم برگ سه رقم گندم (پیشتاز، قدس و فلات) بر کارایی سن شکارگر O. albidipennis علیه شته جو، Sipha maydis بود. به این منظور، نرخ شکارگری افراد ماده، نر و پوره سن سوم و ترجیح تخمریزی افراد ماده روی سه رقم گندم، در شرایط دمایی 1± 24 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دوره تاریکی: روشنایی 8 : 16 مورد ارزیابی قرار گرفت. رفتار جستجوگری افراد ماده و پوره سن سوم نیز روی ارقام مورد آزمایش در مدت 15 دقیقه و در 10 تکرار ثبت شد. داده های حاصل از آزمون های نرخ شکارگری، ترجیح تخم ریزی و رفتار جستجوگری سن شکارگر با آزمون تجزیه واریانس ANOVA در سطح 5% تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که سن شکارگر ماده نسبت به هیچ یک از ارقام گندم ترجیح معنی دار برای تخم ریزی نشان نداد. هم چنین نرخ شکارگری افراد ماده و پوره سن سوم به طور معنی دار تحت تأثیر تریکوم قرار گرفت، به طوری که افراد ماده و پوره سن سوم شکارگر به ترتیب 5/0 ± 6/4 و 24/ ± 71/3 از شته جو را روی رقم فلات با کمترین تراکم تریکوم طی مدت 24 ساعت شکار کردند. در آزمون رفتاری، شکارگر در هر دو مرحله زیستی، بیشترین زمان را صرف حرکت روی برگ نمود و این زمان به طور معنی دار روی رقم فلات با تراکم تریکوم کم، بیشتر از سایر ارقام بود(79% و 79% به ترتیب برای افراد ماده بالغ و پوره). رفتار گرومینگ شکارگر (مالش پنجه ها به یکدیگر یا سایر قسمت های بدن) روی رقم قدس با تراکم متوسط تریکوم به طور معنی دار بیشتر از دیگر ارقام بود (18% و 27% به ترتیب برای افراد ماده بالغ و پوره). رفتارهای پروب و استراحت شکارگر تفاوت معنی دار روی ارقام مختلف نداشتند. نتایج بدست آمده نشان داد افزایش تریکوم برگ اثر منفی بر کارایی و رفتار جستجوگری سن شکارگر O. albidipennis دارد.

Keywords

, سن شکارگر O. albidipennis , گندم, شته جو , کنترل بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029584,
author = {Gholami Moghaddam, Samane and Hosseini, Mojtaba and Modarres Awal, Mehdi},
title = {بررسی کارایی و رفتار جستجوگری(Reuter) Orius albidipennis روی شته جو (Passerini) Sipha maydis در ارقام گندم},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, IRAN},
keywords = {سن شکارگر O. albidipennis ، گندم، شته جو ، کنترل بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی و رفتار جستجوگری(Reuter) Orius albidipennis روی شته جو (Passerini) Sipha maydis در ارقام گندم
%A Gholami Moghaddam, Samane
%A Hosseini, Mojtaba
%A Modarres Awal, Mehdi
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]