بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mojtaba Hosseini


موارد یافت شده: 128

1 - Effect of cold storage on performance of Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) reared on Ephestia kuehniella and Ectomyelois ceratoniae (چکیده)
2 - Modeling reproductive fitness of predator, Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) using support vector machine (SVM) on three nitrogen treatments (چکیده)
3 - Evaluating canola physiological parameters under Brevicoryne brassicae infestation in different nitrogen fertilization levels (چکیده)
4 - Improvement of tomato yield and salinity tolerance by decreasing the medium pH (چکیده)
5 - Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Enhance Defense of Strawberry Plants Against Spider Mites (چکیده)
6 - Predation functional response and demographic parameters ofOrius albidipennis(Hemiptera: Anthocoridae) onSchizaphis graminum(Hemiptera: Aphididae): effect of host plant morphological attributes (چکیده)
7 - Beneficial worm allies warn plants of parasite attack below‐ground and reduce above‐ground herbivore preference and performance (چکیده)
8 - Aphid alarm pheromone alters larval behaviour of the predatory gall midge, Aphidoletes aphidimyza and decreases intraguild predation by anthocorid bug, Orius laevigatus (چکیده)
9 - Lowering medium pH improves tolerance of tomato (Lycopersicon esculentum) plants to long-term salinity exposure (چکیده)
10 - Age and parasitism status of Tuta absoluta eggs alter the foraging responses of the predator Nabis pseudoferus (چکیده)
11 - The life history of Nabis pseudoferus feeding on Tuta absoluta eggs is mediated by egg age and parasitism status (چکیده)
12 - Aphids living on Asteraceae plants in North Khorasan, Iran: report of three aphid species new to fauna of Iran (چکیده)
13 - اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae (چکیده)
14 - A new species ofObtusicauda(Hemiptera: Aphididae) from Iran living onArtemisia (چکیده)
15 - Drought Stress Impairs Communication Between Solanum tuberosum (Solanales: Solanaceae) and Subterranean Biological Control Agents (چکیده)
16 - Effect of Age-Dependent Parasitism in Eggs of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) on Intraguild Predation Between Nabis pseudoferus (Hemiptera: Nabidae) and Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (چکیده)
17 - Plant fertilization helps plants to compensate for aphid damage, positively affects predator efficiency and improves canola yield (چکیده)
18 - Direct and Indirect Effects of Aphis gossypii -Hemi.: Aphididae- and Lasius brunneus -Hym.: Formicidae- Mutualism on Cotton Yield in Field Condition (چکیده)
19 - Additional notes with detailed biometric data on Brachycaudus cerasicola -Mordvilko, 1929- -Hemiptera: Aphididae-, a new record for Iran (چکیده)
20 - Smart Hybrid AC-DC Microgrid Test-bed for Power System Studies & Restructuring Laboratory - Part II (چکیده)
21 - Life history responses of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) to changes in the nutritional content of its prey, Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae), mediated by nitrogen fertilization (چکیده)
22 - Potato root herbivory attracts the entomopathogenic nematode Steinernema diaprepesi (Rhabditida: Steinernematidae) (چکیده)
23 - Nitrogen Fertilization Increases the Nutritional Quality of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) as Prey for Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) and Alters Predator Foraging Behavior (چکیده)
24 - Analytical Approaches for Determining Optimal Tilt Angle and Orientation of PV Modules Considering Regional Climate Conditions (چکیده)
25 - Intraguild Predation on the Parasitoid Wasp Aphidius colemani by the Predator Aphidoletes aphidimyza: Effect of Host Plant Cultivars (چکیده)
26 - Natural enemies of the sugar beet army worm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) in north-east Iran (چکیده)
27 - Heteroptera fauna in alfalfa fields of Ghaen and vicinity, South Khorasan province, with a new record for Iran (چکیده)
28 - Immune defense components of Spodoptera exigua larvae against entomopathogenic nematodes and symbiotic bacteria (چکیده)
29 - تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) (چکیده)
30 - Differential change patterns of main antimicrobial peptide genes during infection of entompathogenic nematode and their symbiotic bacteria (چکیده)
31 - Effect of Ant Attendance on Aphid Population Growth and above ground Biomass of the Aphid’s Host Plant (چکیده)
32 - واکنش دفاع سلولی و هومرال برگخوار چغندر قند در مقابل نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
33 - Are Entomopathogenic Nematodes Effective Biological Control Agents Against the Carob Moth,Ectomyelois ceratoniae? (چکیده)
34 - واکنش تابعی زنبورAphidius colemani Viereck نسبت به شته‌ی جالیز،Aphis gossypii Glover روی ارقام خیار کوددهی شده با ورمی‌کمپوست (چکیده)
35 - تاثیر غیرمستقیم ورمی‌کمپوست روی پارامترهای رشد جمعیت زنبور Aphidius colemani Viereck (Hym., Braconidae) (چکیده)
36 - بررسی اثر تغذیه درختان پسته باکودهای آلی و شیمیایی بر جمعیت پسیل معمولی پسته (Hem:Psyllidae) Burckhardt and Lauterer Agonoscena pistaciae (چکیده)
37 - اثرکوددهی اسید هیومیک در مدیریت انبوهی مگس خربزه (Myiopardalispardalina Bigot)درشرایط مزرعه (چکیده)
38 - Functional Response of Aphidoletes aphidimyza Rondani (Diptera: Cecidomyiidae) to Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae): Effects of Vermicompost and Host Plant Cultivar (چکیده)
39 - کاوش در نقش نماتود Steinernema carpocapsae، باکتری Xenorhabdus nematophila و کمپلکس نماتود-باکتری مذکور در مواجه با سیستم دفاعی لارو پروانه برگخوار چغندرقند (چکیده)
40 - Symbiotic ants (Hymenoptera: Formicidae) associated with aphids (Hemiptera: Aphididae) in Golestan province, Iran (چکیده)
41 - بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهد (چکیده)
42 - Effects of nitrogen fertilization on population growth of two-spotted spider mites (چکیده)
43 - اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگیهای زیستی شته جالیز Aphis gossypii Glover و پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ای (چکیده)
44 - Evaluation of the effect of ant-aphid mutualism on cotton plant yield in the field condition (چکیده)
45 - فون مورچه‌های همیار شته‌ها در استان گلستان (چکیده)
46 - Nitrogen in Hydroponic Growing Medium of Tomato Affects the Demographic Parameters of Trialeurodes vaporariorum (چکیده)
47 - بر هم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani) (چکیده)
48 - تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
49 - New Faunistic Records of Formicidae (Insecta: Hymenoptera) from Iran’s Northeast (چکیده)
50 - Can Wolbachia infection improve qualitative characteristics of Trichogramma brassicae reared on cold stored eggs of the host (چکیده)
51 - Pathogenicity of Two Species of Entomopathogenic Nematodes Against the Greenhouse Whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae), in Laboratory and Greenhouse Experiments (چکیده)
52 - بررسی بیماریزایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی آلرود گلخانه در آزمایشگاه و گلخانه (چکیده)
53 - To the knowledge of the Ensifera (Insecta: Orthoptera) fauna in Mashhad and vicinity, NE Iran (چکیده)
54 - Effect of Nitrogen Fertilizer on Biological Parameters of the Cowpea Aphid and Associated Productivity Losses in Common Globe Amaranth (چکیده)
55 - نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران (چکیده)
56 - Eight New records of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Iran (چکیده)
57 - Demographic parameters of Lipaphis erysimi on canola cultivars under different nitrogen fertilization regimes (چکیده)
58 - بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniella (چکیده)
59 - Efficacy of two entomopathogenic nematodesHeterorhabditis bacteriophoraandSteinernema carpocapsaefor control of the leopard moth borerZeuzera pyrina(Lepidoptera: Cossidae) larvae under laboratory conditions (چکیده)
60 - گزارش های جدیدی از پشه های گالزای (Diptera:Cecidomyiidae) درختان بید (Salix caprea Kilmarnock) در ایران (چکیده)
61 - تاثیر ورمی‌کمپوست روی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem., Aphididae)، در دو رقم خیار گلخانه‌ای (چکیده)
62 - بررسی فونیستیک مورچه های (Hymenoptera:Formicidae) دو استان شمال شرق ایران (خراسان رضوی وخراسان شمالی) (چکیده)
63 - هم یاری مورچه- شته در مفهوم وابسته به انبوهی (چکیده)
64 - بررسی اثر ترکیبات هیومیکی و شیمیایی بر شاخص های رشدی رقم پسته اوحدی (چکیده)
65 - تاثیر کود های آلی هیومیکی و شیمیایی بر خصوصیات مهم خاک در درختان پسته (چکیده)
66 - گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران (چکیده)
67 - Efficacy of two entomopathogenic nematode species as potential biocontrol agents against the rosaceae longhorned beetle, Osphranteria coerulescens under laboratory conditions (چکیده)
68 - Age-specific functional response of Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) parasitizing different egg densities of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) (چکیده)
69 - A contribution to the knowledge of spiders in wheat fields of Khorasan-e-Razavi Province (چکیده)
70 - ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae) (چکیده)
71 - آماره های جدول زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychusurticaeروی گیاه توت فرنگی در سطوح مختلف کوددهی نیتروژن (چکیده)
72 - تأثیرکود نیتروژن بر ویژگی های زیستی و نرخ افزایش جمعیت شته اقاقیا Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) و نقصان عملکرد گیاه گل تکمه ایGomphrena globosa L. (Amaranthaceae) (چکیده)
73 - اثر کوددهی نیتروژن و گوگرد در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی شته خردل Hem.: Aphididae))Lipaphis erysimi (چکیده)
74 - تنوع گونه ای و فراوانی سیرفید های ( Dip: Syrphidae) شته خوار در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
75 - بررسی میزان آلودگی ارقام پنبه نسبت به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (چکیده)
76 - بررسی اثر کود های هیومیکی و شیمیایی بر جمعیت دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae ( Hem: Psyllidae ) (چکیده)
77 - بررسی بیماریزایی دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema feltiaeو Heterorhabditis bacteriophora روی پوره سن دوم سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (چکیده)
78 - بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان و آلودگی به باکتری همزیست Wolbachia در ویژگی‌های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae) (چکیده)
79 - معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
80 - بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L (چکیده)
81 - بررسی تأثیر نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia (چکیده)
82 - توان بیمارگری، نفوذ، تولید مثل و جلب دو گونه نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema carpocapsae روی لارو سوسک شاخک بلند رزاسه (چکیده)
83 - اثر کوددهی نیتروژن گیاه کلزا بر رشد و نمو و شکارگری پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza در تغذیه از شته خردل Lipaphis erysimi (چکیده)
84 - بررسی اثر باکتری ولباخیا روی ویژگی های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogrammabrassicae(Bezdenko) (Hym.: Trichogrammatidae) (چکیده)
85 - بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان در ویژگی های کیفی زنبور Trichogramma brassicae () (Hym.: Trichogrammatidae) (چکیده)
86 - Biocontrol potential of the entomopathogenic nematodesHeterorhabditis bacteriophoraandSteinernema carpocapsaeon cucurbit fly,Dacus ciliatus(Diptera: Tephritidae) (چکیده)
87 - Effects of insect pollinators on onion seed production quality and quantity (چکیده)
88 - کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii (چکیده)
89 - تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگرOrius albidipennis Reuter به شته جوPasserini Sipha maydis (چکیده)
90 - تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز (چکیده)
91 - Does leaf pubescence of wheat affect host selection and life table parameters of Sipha maydis (Passirini) (Hemiptera: Aphididae (چکیده)
92 - مقایسه ارقام مختلف پنبه از نظر آلودگی به سفید بالک پنبه و تأثیر سم ایمیداکلوپراید روی کنترل آفت در ارقام حساس و مقاوم در منطقه کاشمر (چکیده)
93 - Efficacy of entomopathogenic nematodes against potato tuber moth,Phthorimaea operculella(Lepidoptera: Gelechiidae) under laboratory conditions (چکیده)
94 - Resistance characteristics of different Brassica species to the mustard aphid, Lipaphis erysimi Kalt. (Hom.: Aphididae) (چکیده)
95 - تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ی Apoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
96 - faunistic study of Raphignathoidea mites (Acari: Prostigmata) in Mashhad, Razavi Khorasan province of Iran (چکیده)
97 - مقایسه واکنش تابعی وابسته به سن در دو نژاد Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae (چکیده)
98 - گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد (چکیده)
99 - بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. (چکیده)
100 - کارایی نماتودهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae) (چکیده)
101 - اثر تراکم تریکوم برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سن شکارگر (Reuter) Orius albidipennis روی شته جو(Passerini) Sipha maydis (چکیده)
102 - بررسی کارایی و رفتار جستجوگری(Reuter) Orius albidipennis روی شته جو (Passerini) Sipha maydis در ارقام گندم (چکیده)
103 - شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
104 - کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
105 - زنبور های گرده افشان بالا خانواده Apoidea مزارع یونجه و پیاز شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
106 - برآورد اقتصادی تاثیر حشرات گرده افشان بر کیفیت و کمیت تولید بذر دو رقم پیاز تجاری مشهد و چناران (چکیده)
107 - Effect of host plant morphological features on functional response of Orius albidipennis (Hemiptera : Anthocoridae) to Tetranychus urticae (Acari : Tetranychidae (چکیده)
108 - اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار ( Aphis punicae Pass.) در ایران (چکیده)
109 - ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل ( Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae در شرایط گلخانه ایی (چکیده)
110 - اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae) Anthidium diadema) از ایران (چکیده)
111 - رجحان و تواناییهای زیستی شته Sipha maydis روی سه رقم گندم در واکنش به تریکوم برگ (چکیده)
112 - تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان (Hym.: Apoidea) مزارع پیاز و یونجه در مشهد وچناران (چکیده)
113 - Molecular Characterization of Iranian Trichogrammatids (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and their Wolbachia endosymbiontds (چکیده)
114 - مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (چکیده)
115 - اثر چهار رقم رز بر نرخ شکارگری سن شکارگر Orius albidipennis روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (چکیده)
116 - اثر ارقام مختلف گیاه میزبان روی کنترل بیولوژیک کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae توسط سن شکارگر Orius albidipennis Reuter در گلخانه (چکیده)
117 - ترجیح میزبانی لارو کنه Allothrombium pulvinum Ewing Acari: Trombidiidae به شته رز Macrosiphum rosae L. ، شته جالیز Aphis gossypii Glov. و شته آردی بادام Hyalopterus amygdali Blan. (چکیده)
118 - واکنش تابعی کنه Allothrombium pulvinum Ewing Acari: Trombidiidae روی شته جالیز Aphis gossypii Glov. Hom: Aphididae (چکیده)
119 - مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (چکیده)
120 - Preference of adult Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) among various preys and its functional response to preferred prey (چکیده)
121 - LABORATORY EXPERIMENTS ON THE EFFECT OF ALLOTHROMBIUM PULVINUM EWING (ACARI: TROMBIDIIDAE) ON THE APHID HYALOPTEROUS AMYGDALI (HOMOPTERA: APHIDIDAE (چکیده)
122 - زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae)، روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه،bner (Lep.: Nuctuidae) Helicoverpa armigera (چکیده)
123 - پاسخ بویایی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) نسبت به مواد فرار ناشی از دو رقم گل رز (چکیده)
124 - Plant quality effects on intraguild predation between Orius laevigatus and Aphidoletes aphidimyza (چکیده)
125 - Performance and population growth rate associated with yield losses response of cotton aphid on cucumber under different nitrogen fertilization levels (چکیده)
126 - Predation by Allothrombium pulvinum on the spider mites Tetranychus urticae and Amphitetranychus viennensis: Predation Rate, Prey Preference and Functional Response (چکیده)
127 - Preference of adults of Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) for eggs of Planococcus citri (Risso) and Pulvinaria aurantii Cockerell on citrus leaves in the laboratory (چکیده)
128 - Host preference by Allothrombium pulvinum (Acari: Trombidiidae) larvae on aphids: Macrosiphum rosae, Aphis gossypii and Hyalopterus amygdali (Homoptera: Aphididae (چکیده)