مهندسی منابع آب, دوره (4), شماره (8), سال (2011-4) , صفحات (31-43)

عنوان : ( تحلیل فراوانی و پهنه بندی خشکسالی های ایران با کاربرد نمایه شاخص استاندارد شده بارش )

نویسندگان: وحید یزدانی , حمید زارع ابیانه , مجتبی شادمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در مطالعه حاضر به منظور بررسی خشکسالیها از شاخص بارش استاندارد (SPI) در دو مقیاس زمانی 3 و 12 ماهه و داده های بارش 119 ایستگاه واقع در داخل کشور با طول دوره آماری مشترک 32 ساله (1384-1353) استفاده گردید. نتایج نشان دادند که تعداد خشکسالیها در فواصل زمانی کوتاهتر بیش از تعداد آنها در فواصل زمانی طولانیتر نیز می باشند. بررسیها در دوره آماری فوق نشان دادند که خشکسالی یک ویژگی اقلیمی است که در دوره های زمانی خاصی به وقوع می پیوندد. در سالهای اخیر، تکرار خشکسالی در ایران افزایش داشته ولی از شدت آن کاسته شده است. همچنین، مشخص شد که تکرار خشکسالیها در مناطق مرکزی، جنوبی، جنوب شرقی و شرقی کشور نسبت به سایر مناطق بیشتر است. در ادامه، با پهنه بندی خشکسالیهای حاصل از SPI به روش کریجینگ با واریوگرامهای کروی، نمایی، گوسین و توانی مشخص شد که در مقیاس 12 ماهه، واریوگرام دایره ای و در مقیاس 3 ماهه واریوگرام نمایی نتایج قابل قبولی از خود نشان دادند. مقادیر جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، دقت شبیه های برازش داده شده (MAE) و انحراف نتایج از مقادیر واقعی (MDE) در دوره زمانی یک ساله به ترتیب 857/0، 672/0 و 31/0 میلی متر و در دوره زمانی سه ماهه 941/0، 714/0 و 002/0- میلی متر بود. با توجه به نتایج پهنه بندی به نظر می رسد که بخش های مرکزی، جنوبی و قسمت هایی از شرق کشور از استعداد حساسیت بیشتری نسبت به خشکسالی ها در مقایسه با سایر نواحی ایران برخوردار می باشند. پهنه بندی خشکسالیها در ایران نشان داد که در مقیاس سالانه بیشترین مقدار مساحت کشور در پهنه ی خشکسالیها از نوع خفیف بوده است، در حالی که خشکسالیهای شدید و بسیار شدید، نمود چشمگیری نداشته اند. با عنایت به نتایج حاصله از پهنه بندی، بطور متوسط 61 درصد از مساحت ایران درسالهای مورد بررسی در پهنه ی طبقات مختلف خشکسالی قرار داشته است

کلمات کلیدی

, خشکسالی هواشناسی, شاخص SPI, پهنه بندی, GIS, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029684,
author = {یزدانی, وحید and حمید زارع ابیانه and مجتبی شادمانی},
title = {تحلیل فراوانی و پهنه بندی خشکسالی های ایران با کاربرد نمایه شاخص استاندارد شده بارش},
journal = {مهندسی منابع آب},
year = {2011},
volume = {4},
number = {8},
month = {April},
issn = {2008-6377},
pages = {31--43},
numpages = {12},
keywords = {خشکسالی هواشناسی، شاخص SPI، پهنه بندی،GIS، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فراوانی و پهنه بندی خشکسالی های ایران با کاربرد نمایه شاخص استاندارد شده بارش
%A یزدانی, وحید
%A حمید زارع ابیانه
%A مجتبی شادمانی
%J مهندسی منابع آب
%@ 2008-6377
%D 2011

[Download]