هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی اثر تجویز نخاعی بیکوکولین و کربنوکسالون بر احساس درد در آزمون Tail Flick در موش صحرایی نر )

نویسندگان: سیمین افشارکارگر , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: تعادل بین اینترنورونهای تحریکی و مهاری (گاباارژیک) در شاخ پشتی نخاع خروجی ایمپالس درد از سطح نخاع به مغز را تعیین میکند. اتصالات منفذدار(G.j) کانالهای غشایی هستند که سیتوپلاسم سلولهای مجاور را به هم متصل می کنند.در این پژوهش تداخل اثرات تجویز نخاعی کربنوکسالون (مسدود کننده G.j) و بیکوکولین (آنتاگونیست گابا A) بر احساس درد در آزمون tail flick بررسی میشود. روشها: از موشهای صحرایی نر (gr200-250) استفاده شد. کربنوکسالون nM1، بیکوکولینgµ3/0به روش نخاعی (intrathecal)، به حجم µl10و با فاصله زمانی min5 تجویز شدند. گروهها شامل سالین–سالین، سالین–کربنوکسالون، سالین–بیکوکولین و بیکوکولین–کربنوکسالون بودند. آستانه درد قبل و 5 دقیقه بعد از تجویز،بوسیلهآزمونtail flick اندازهگیری شد. نتایج: در گروههای سالین-کربنوکسالون و بیکوکولین تغییری در آستانه درد ایجاد نشد. در گروه بیکوکولین-کربنوکسالون نیز تغییر معنی داری مشاهده نشد. بیکوکولین تأثیر زیادی در درد حرارتی نداشت، بنابراین فیبرهای A دلتا احتمالاً با اینترنورونها و گیرندههای گابا A برهمکنش ندارند. پس استفاده از کربنوکسالون نیز اثرات زیادی نخواهد داشت.

کلمات کلیدی

, گابا A, Gap junction, درد, نخاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029697,
author = {افشارکارگر, سیمین and فریدونی, مسعود},
title = {بررسی اثر تجویز نخاعی بیکوکولین و کربنوکسالون بر احساس درد در آزمون Tail Flick در موش صحرایی نر},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گابا A، Gap junction، درد، نخاع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تجویز نخاعی بیکوکولین و کربنوکسالون بر احساس درد در آزمون Tail Flick در موش صحرایی نر
%A افشارکارگر, سیمین
%A فریدونی, مسعود
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]