هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در اثرات ضد التهابی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین )

نویسندگان: راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: کوکائین ماده ای روان گردانست که از گیاه Erythroxylum coca بدست می آید. این ماده محرک سیستم عصبی مرکزی و بی حس کننده ی موضعی می باشد و اثرات خود را در سیستم عصبی مرکزی از طریق مهار بازجذب مونوآمین ها مانند دوپامین، سروتونین و نوراپی نفرین انجام می دهد. در این بررسی نقش سروتونین به عنوان میانجی عصبی مونوآمینی در اثرات ضد التهابی کوکائین بررسی شد. روش: از موش های صحرایی نر ویستار در سه گروه کنترل، تجربی 1 و تجربی 2 استفاده شد که به ترتیب حلال، کوکائین و کوکائین به همراه سیپروهپتادین (آنتاگونیست گیرنده سروتونین) را به حجم µl 10 درنخاع دریافت کردند. برای ایجاد التهاب تزریق کف پایی فرمالین 5/2 % به حجم ml 5/0 انجام شد. نتیجه تحقیق: تجویز نخاعی سیپروهپتادین به طور معناداری بخشی از اثرات ضد التهابی کوکائین را کاهش داد (p‹0.001). احتمالاً کوکائین با افزایش غلظت سروتونین و نوراپی نفرین در نخاع باعث مهار فیبرهای آوران و بروز اثرات ضد التهابی می شود که مهار گیرنده نخاعی سروتونین با تجویز سیپروهپتادین بخشی از این اثرات را کاهش داده است.

کلمات کلیدی

, کوکائین, سروتونین, التهاب, سیپروهپتادین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029701,
author = {مهدی نیا, راهبه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در اثرات ضد التهابی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کوکائین، سروتونین، التهاب، سیپروهپتادین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در اثرات ضد التهابی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین
%A مهدی نیا, راهبه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]