تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (39), شماره (1), سال (2009-3) , صفحات (85-91)

عنوان : ( کاربرد جذب کننده‌های آلی در اصلاح خاکهای آلوده به کروم 6 ظرفیتی )

نویسندگان: پریسا پارسا , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کروم جزء فلزاتی است که به دلیل ویژگیهای خاص خود کاربرد های متعددی در صنایع گوناگون داشته و استفاده از آن در صنعت پیوسته رشد صعودی داشته است. دامنه گسترده استفاده از این فلز در صنعت،‏ باعث شده است که ورود آن به محیط زیست نیز افزایش یابد. به منظور بررسی اثر جاذب های آلی بر جذب کروم 6 ظرفیتی این پژوهش در محیط خاکهای آلوده به کروم شهرک صنعتی چرمشهر مشهد انجام شد و اثر فاکتورهای نوع و غلظت جاذب ها،‏ و زمان تماس با جاذب ها مورد ارزیابی قرار گرفت.تجزیه و تحلیل آماری در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل و با سه تکرار انجام شد؛ بطوریکه نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد خاکهای تحت تاثیر پساب شهرک چرمشهر تا عمق 30 سانتی متری از سطح خاک،‏ آلوده به کروم 6 ظرفیتی بوده و کاربرد جاذب های آلی بر جذب کروم 6 ظرفیتی نتایج قابل توجهی داشت بطوریکه در میان جاذب ها پشم با غلظت 10 درصد بیشترین مقدار جذب کروم را در محیط خاک دارا بود و کاربردی ترین جاذب گزارش شد. بین غلظت های مختلف جاذب ها تفاوت معنی داری مشاهده شد و افزایش غلظت پشم و پیت ماس در محیط خاک باعث افزایش جذب شده ولی در مورد خاک اره روند معکوسی مشاهده شد وبیشترین مقدار جذب.کروم 6 ظرفیتی در کمترین غلظت 2 درصد اندازه گیری شد. بین زمانهای مختلف نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد بطوریکه پشم در زمان 15 روز و خاک اره در زمان 2 روز حداکثر جذب را داشت ولی پیت ماس در زمانهای مختلف جذب یکسانی داشت.

کلمات کلیدی

, جاذب های آلی , خاک اره , پشم , کروم 6 ظرفیتی , پیت ماس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029810,
author = {پارسا, پریسا and فتوت, امیر and حق نیا, غلامحسین},
title = {کاربرد جذب کننده‌های آلی در اصلاح خاکهای آلوده به کروم 6 ظرفیتی},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2009},
volume = {39},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-479X},
pages = {85--91},
numpages = {6},
keywords = {جاذب های آلی ; خاک اره ; پشم ; کروم 6 ظرفیتی ; پیت ماس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد جذب کننده‌های آلی در اصلاح خاکهای آلوده به کروم 6 ظرفیتی
%A پارسا, پریسا
%A فتوت, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2009

[Download]