اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( تاثیر آبیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (Lens culinaris Medik.) )

نویسندگان: فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش آبیاری تکمیلی (آبیاری در تمام مراحل فنولوژی گیاه، انجام یک بار آبیاری در هر کدام از مراحل شاخه‌دهی، گل‌دهی، غلاف‌دهی، پرشدن دانه‌ها و بدون آبیاری طی فصل رشد) به عنوان فاکتور اصلی (کرت نواری)، و سه رقم عدس (رباط، کالپوش و گچساران) به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد انجام یک نوبت آبیاری تکمیلی در هر کدام از مراحل گلدهی، غلاف‌دهی و پر شدن دانه عدس در مقایسه با آبیاری تکمیلی در مرحله شاخه‌دهی، منجر به افزایش معنی‌دار (01/0p ≤) دوره رشد زایشی گیاه شد. آبیاری کامل نیز کل دوره رشد گیاه را حدود 12 درصد (بر اساس درجه روز) نسبت به تیمار بدون آبیاری افزایش داد. برهمکنش آبیاری × رقم نیز بر رشد رویشی و کل دوره رشد گیاه معنی‌دار (01/0p ≤) بود، به‌طوری‌که در رقم رباط تأخیر در آبیاری تا مرحله پر شدن دانه سبب کاهش 5/9 درصدی طول دوره‌ی رشد رویشی (بر اساس درجه روز) نسبت به شرایط آبیاری کامل شد و در رقم کالپوش آبیاری در مرحله‌ی غلاف‌دهی تعداد درجه روز رشد را حدود 9 درصد نسبت به تیمار بدون آبیاری افزایش داد. برهمکنش آبیاری × رقم بر طول و وزن خشک شاخه و عملکرد دانه در عدس معنی‌دار (01/0p ≤) بود. در رقم گچساران عدم آبیاری سبب کاهش 30 درصدی طول شاخه در گیاه نسبت به تیمار آبیاری کامل شد، در صورتی‌که این کاهش در رقم کالپوش حدود 21 درصد بود. همچنین آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی طول شاخه را در ارقام رباط، کالپوش و گچساران به ترتیب 18، 23 و 27 درصد نسبت به تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله‌ی پر شدن دانه افزایش داد. به نظر می‌رسد انجام یک نوبت آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی در بهبود ویژگی های رشدی و عملکرد عدس مؤثرتر بوده است.

کلمات کلیدی

, دانه بستن, شاخه دهی, غلاف دهی, کرت نواری, گلدهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029860,
author = {حسینی, فریده سادات and نظامی, احمد and پارسا, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {تاثیر آبیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (Lens culinaris Medik.)},
booktitle = {اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {دانه بستن، شاخه دهی، غلاف دهی، کرت نواری، گلدهی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر آبیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (Lens culinaris Medik.)
%A حسینی, فریده سادات
%A نظامی, احمد
%A پارسا, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]