روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, دوره (42), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (33-50)

عنوان : ( مقایسه رابطه توانش های نظریه ذهن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی و مبتلا به ADHD: نقش واسطه ای توانایی نگهداری ذهنی )

نویسندگان: فاطمه اصلانی , سیاوش طالع پسند , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه رابطه تواش های نظریه ذهن و پیشرفت ریاضی در دانش آموزان بهنجار و مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای توانایی نگهداری ذهنی بود. شرکت کنندگان 141 دانش آموز پسر (69 بهنجا و 72 دانش آموز مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی) بودند.همه آن ها آزمون نظریه ذهن، آزمون ایرانی کی مت و تکالیف نگهداری ذهنی را تکمیل نمودند. و برای تشخیص کودکان مبتلا به ADHD‌ از آزمون SNAP-IV‌استفاده شد. یافت ها نشان داد که توانش نظریه ذهن با پیشرفت ریاضی به طور معناداری رابطه داشت و این رابطه در دانش آموزان بهنجار و نارسایی توجه/فزون کنش تفاوت معنادار داشت. توانایی نگهداری ذهنی در رابطه توانش های نظریه ذهن و پیشرفت ریاضی نقش واسطه ای ایفا کمرد. افزون بر آن اثر غیر مستقیم توانش نظریه ذهن بر پیشرفت ریاضی از طریق توانایی نگهداری ذهنی در دانش آموزان عادی معنادار و در دانش آموزان مبتلا به ADHD معنادار نبود. به این ترتیب منطقی است که در آموزش و مطالعات آتی ریاضی باید به نقش توانش های نظریه ذهن در پیشرفت ریاضی دانش آموزان مبتلا به ADHD و نقش واسطهای توانایی نگهداری ذهنی در این رابطه در دانش آموزان عادی توجه ویژه شود.

کلمات کلیدی

, نظریه ذهن, پیشرفت ریاضی, نگهداری ذهنی, نارسایی توجه/فزون کنشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030011,
author = {فاطمه اصلانی and سیاوش طالع پسند and مشهدی, علی},
title = {مقایسه رابطه توانش های نظریه ذهن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی و مبتلا به ADHD: نقش واسطه ای توانایی نگهداری ذهنی},
journal = {روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران},
year = {2012},
volume = {42},
number = {1},
month = {May},
issn = {1025-2835},
pages = {33--50},
numpages = {17},
keywords = {نظریه ذهن، پیشرفت ریاضی، نگهداری ذهنی، نارسایی توجه/فزون کنشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه رابطه توانش های نظریه ذهن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی و مبتلا به ADHD: نقش واسطه ای توانایی نگهداری ذهنی
%A فاطمه اصلانی
%A سیاوش طالع پسند
%A مشهدی, علی
%J روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران
%@ 1025-2835
%D 2012

[Download]