بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( مقایسه واکنش تابعی وابسته به سن در دو نژاد Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae )

نویسندگان: راحله نیک بین , احد صحراگرد , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko در رهاسازی اشباعی برنامه های کنترل بیولوژیک اکوسیستم های کشاورزی علیه آفات Lepidoptera مورد استفاده قرار می گیرد. این پارازیتوئید تخم، به دو صورت دو جنسی و ماده زائی تولید مثل می کند. ماده زائی در این زنبور مربوط به حضور باکتری همزیست درون سلولی Wollbachia است. در این مطالعه مقایسه واکنش تابعی دو جمعیت ماده زا و دو جنسی زنبور T. brassicae در طول عمر روی تراکم های مختلف تخم بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط دمایی ċ1 ±25 ، رطوبت نسبی 5± 60% و نسبت روشنایی به تاریکی 16:8 مورد بررسی قرار گرفت. تراکم های تخم 5، 10 ، 20، 30، 40، 60 و 80 عقیم شده با سرما، در 10 تکرار در اختیار زنبورهای ماده یک روزه قرار داده شد. نوارهای تخم هر روز تعویض شده و این عمل تا پایان عمر زنبور صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده های پنج روز اول عمر برای تعیین نوع واکنش تابعی و پارامتر های آن انجام گرفت. واکنش تابعی در سوش ماده زا و دو جنسی، در روزهای اول و دوم از نوع سوم و روزهای سوم تا پنجم از نوع دوم محاسبه شد. قدرت جستجو در روزهای اول و دوم زنبور ماده زا به ترتیب 4992/0 ± 6975/1 و 1106/1 ± 7765/3 و برای دو جنسی 5831/1 ± 383/5 و 1579/1± 9375/3 بر ساعت به دست آمد. همچنین قدرت جستجو در روزهای سوم تا پنجم عمر زنبور ماده زا به ترتیب 0250/0± 0328/0، 0489/0± 0616/0 و 3694/0± 2251/0 بر ساعت و برای زنبور دو جنسی 2741/0± 3120/0، 0573/0± 1162/0 و 0426/0± 0891/0 بر ساعت تخمین زده شد. زمان دستیابی میزبان) (Th زنبور آلوده به Wollbachia در روز اول تا پنجم به ترتیب 0925/0± 4209/0، 0/0± 4043/2 ، 8655/0± 6911/4 ، 5645/0± 8076/3 و 4394/0± 0/3 ساعت تخمین زده شد. همچنین Th زنبور دو جنسی در روز اول تا پنجم به ترتیب 599/0± 7498/0، 1949/0± 1964/2، 1602/0± 2315/2، 2069/0± 5580/2 و2307/0± 5859/2 ساعت بود که نشان می دهد زمان دستیابی میزبان در سوش آلوده (ماده زا ) بیشتر از سوش غیر آلوده است.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک , پارازیتویید,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030013,
author = {راحله نیک بین and احد صحراگرد and حسینی, مجتبی},
title = {مقایسه واکنش تابعی وابسته به سن در دو نژاد Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک - پارازیتویید- کارایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه واکنش تابعی وابسته به سن در دو نژاد Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae
%A راحله نیک بین
%A احد صحراگرد
%A حسینی, مجتبی
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]