سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , محمدرضا باسامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، برای ارزیابی جمعیت فلور لاکتیکی یا تنوع زیستی و تغییرات آنها در حین دوره تولید پنیر لیقوان، از تکنیک های مولکولی وابسته به کشت از قبیل : ARDRA ، توالی یابی 16S rDNA و rep- PCR و نیز تکنیک DGGE که یک روش مستقل از کشت می باشد، استفاده شده است. بر اساس پروفایل حاصل از تکنیک ARDRA ، یازده الگوی مجزا و مشخص حاصل شد و در ادامه ، نتایج حاصل از توالی یابی هر یک از ایزوله های میکروبی از نمونه های شیر و پنیر ، نشان داد که باکتری انتروکوکوس فاسیوم ، به عنوان گونه غالب در تمام نمونه ها، شناخته شد. نتایج بدست آمده از rep- PCR ، نشان داد که تنوع ژنتیکی بالایی میان گونه های انتروکوکوس فاسیوم در سطح سویه یا نژاد وجود دارد. در مجموع، 23 سویه متفاوت ، که بوسیله آنالیز تمایزی اثر انگشت های DNA حاصل از انتروکوکوس فاسیوم ، شناسایی شدند. جهت آنالیز DGGE ، DNA کل میکروبی از نمونه های شیر، دلمه و پنیر استخراج گردید و به عنوان الگو در آزمون PCR برای تکثیر ناحیه V3 از ژن 16S rDNA باکتریایی ، بعلاوه ناحیه D1 از ژن 26S rRNA یوکاریوت استفاده شدند. سپس این نواحی با استفاده از تکنیک DGGE ، آنالیز شدند. مقایسه نتایج بدست آمده از DGGE با نتایج حاصل از روشهای مبتنی بر کشت، نشان داد که برخی از گونه های مانند Streptococcus parauberis که در روش کشت مشخص نشدند، با روش PCR- DGGE ، طیف غالب را تشکیل می دادند.جمعیت های یوکاریوت غالب عبارت بودند از: Warcupia spp. ،Debaryomyces hansenii و Penicillium ssp. . بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که این دو روش ( تکنیک های مولکولی مبتنی بر کشت و مستقل از کشت) ، اطلاعات مکمل هم را برای ما ، فراهم می کنند.

کلمات کلیدی

, پنیر لیقوان, پنیر ایرانی حاصل از شیر گوسفند, فلور لاکتیکی, آنالیز مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030043,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and حبیبی نجفی, محمدباقر and مرتضوی, سید علی and نصیری, محمدرضا and باسامی, محمدرضا},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پنیر لیقوان، پنیر ایرانی حاصل از شیر گوسفند، فلور لاکتیکی، آنالیز مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری, محمدرضا
%A باسامی, محمدرضا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]