بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور )

نویسندگان: مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری لکه قهوهای قارچ خوراکی در سالهای اخیر به عنوان یک بیماری شایع در سالنهای پرورش قارچ ایران ایجاد مشکل نموده است. علایم بیماری به صورت، لکههای کوچک قهوهای، سوختگی قهوهای و کلاهکهای پوسیده که حالت لزج و چسبناکی دارند مشاهده میشود. بیماری لکه قهو ه- به عنوان عامل اصلی ایجاد لکه قهو های مطر ح م ی Pseudomonas tolaasii میباشند. باکتری Pseudomonas ای قارچ خوراکی ناشی ازچندین گونه ازجنس باشد اما در منابع همیشه بیش از یک میکروارگانیسم به عنوان عامل سوختگی قهوهای در نظر گرفته می شود. بدین منظو ر در ساله ای ١٣٨٩ و ١٣٩٠ از استا نه ای King-B خراسان رضوی، البرز، تهران، سمنان، قزوین و گلستان نمونه برداری صورت گرفت. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و خالص سازی بر روی محیط کشت باکتریهای سودوموناس از سایر باکتریها جداسازی شدند. آزمون اثبات بیماریزایی بر روی کلاهک و پایههای قارچ خوراکی مثبت بود. آزمونهای مختلف بیوش یمیایی، مشخص نمود که Ps 16 با استفاده از آغازگره ای رفت و برگشت S rDNA فیزیولوژیکی و تغذیهای بر روی نمونهها انجام شد. تکثیر یک کیلو بازی از ناحی ه وجود گرو ههای متنوع را در ای ن جنس ت ایی د کر د. آنالیزه ای فیلوژن تیکی Rep-PCR هستن د. آنالیز Pseudomonas استرینهای جدا سا زی شده متعلق به جنس جدایهها علاوه بر شناسایی دقیقتر گونههای ایجاد کننده این بیماری، تنوع بین استرینها را نشان داد.

کلمات کلیدی

, سوختگی قهوه ای, قارچ خوراکی, Rep, PCR, 16S rDNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030073,
author = {اخلاقی, مهدی and طریقی, سعید and فارسی, محمد and طاهری, پریسا},
title = {شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سوختگی قهوه ای- قارچ خوراکی- Rep-PCR- 16S rDNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور
%A اخلاقی, مهدی
%A طریقی, سعید
%A فارسی, محمد
%A طاهری, پریسا
%J بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2012

[Download]