بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( بررسی امکان کنترل بیولوژیک باکتری Erwinia amylovora با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خراسان رضوی با دارا بودن ۳۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت درختان گلابی از مناطق مهم تولید گلابی در ایران می باشد. بیما ری آتشک یکی از بیماری های مهم درختان میوه دانه دار در جهان بوده که موجب آ سیب به ب سیاری از گونه های گیاهی خانواده روزاسه به ویژه درختان میوه سیب، گلابی، به و گیاهان زینتی مختل فی می شو د. مشکلات کنتر لی این بیماری، بخصوص در مورد کنترل شیمیایی که مسائل زیست محیطی در پی دارد، اهمیت روش بیولوژی ک را بیشتر می کند. هدف این مطالعه جداسا زی باکتری های ا پی فیت از سطح برگ درختان گلا بی در استان خراسان ر ضوی و بررسی اثر آنتاگونیستی آنها علیه باکتری عامل بیما ری ۲۲۵ جد ایه باکت ری از مناطق مختلف استان خراسان رض وی جمع آو ری شدن د. در این پژوهش یک گروه از جدای ه ها، ، آتشک بوده اس ت. در بهار و تابستان سال ۱۳۸۹ داشتند. با استفاده از روشه ای متداول بیوش یمیایی، فیزیولو ژیکی و تغذی ه ای Erwinia amylovora در شرایط آزمایشگاهی تاثیر معنی داری در کنترل باکتری نشانگر rep-PCR می باشند. بررسی ژنوتیپی باکتری های آنتاگونیست با استفاده از روش Pseudomonas fluorescens مشخص شد که جدایه ها متعلق به گونه تشابه ۳۱ ت ا ۸۲ درصد بین این باکتری ها بود و هر یک از جد ایه ها دارای طرح باندی منحصر به فرد بودند. ...

کلمات کلیدی

, بیوکنترل, آتشک گلابی, Pseudomonas fluorescens, Rep, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030074,
author = {صادقیان, سمانه and طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {بررسی امکان کنترل بیولوژیک باکتری Erwinia amylovora با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بیوکنترل- آتشک گلابی- Pseudomonas fluorescens- Rep-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان کنترل بیولوژیک باکتری Erwinia amylovora با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی
%A صادقیان, سمانه
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2012

[Download]