هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( مقایسه ی جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.: Thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز بر اســاس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز، زیر واحد ۱ (CoI) در ایران )

نویسندگان: لیدا فکرت , شهاب منظری , پرویز شیشه بر , ابراهیم سلیمان نژادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تریپس پیاز.Thrips tabaci Lind ، آفتی است با گستره ی انتشار و دامنه میزبانی وسیع که به گونه های زیادی از محصولات زراعی خسارت می‏زند. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای این آفت در ایران، ۲۲ جمعیت از روی توتون (۴ جمعیت) و پیاز (۱۸ جمعیت) در ۱۷ استان جمع آوری شد. DNA ژنومی از هر فرد ماده با استفاده از DNeasy Tissue and Blood Kit (Quiagene) و با خراش دادن و قرار دادن نمونه در طول شب در دمای ۵۶ درجه سانتی گراد در داخل Proteinase K ، در ۳۰ میکرولیتر آب دو بار تقطیر و استریلیزه شده استخراج گردید. واکنش های PCR با استفاده از ترموسایکلر Primus- 25 و در حجم ۲۵ میکرولیتر انجام و ژن میتوکندریابی سیتوکروم اکسیداز، زیرواحد 1 (COI) با استفاده از پرایمرهای CI-J-1751 و CI – N -2191 تکثیر شد، و توالی‏های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آنالیز حداکثر پارسیمونی (maximum parsimony) با استفاده از نرم افزار کامپیوتری PAUP*4.b10 انجام شد. مشخصات تبارنمای حاصل (most – parsimonious) به شرح زیر بود: ۱۶۸ = طـول، ۹۱۲۹/۰ =RI و ۸۶۳۱ /۰= CI ، این تبارنما نشانگر دو گروه بود: یک گروه مربوط به تریپس های جمع آوری شده از رو توتون (گروه تک نیا) و گروه دیگر مربوط به آنهایی بود که از روی پیاز جمع آوری شده بودند؛ با این استناء که یکی از جمعیت‏های جمع‏آوری شده از روی توتون (جمعیت گلستان) با جمعیت های مربوط به پیاز هم گروه بود. مقادیر bootstrap برای این دو گروه به ترتیب ۱۰۰ و ۹۱ درصد محاسبه شد. نتایج حاصل می‏تواند بیانگر هتروژن بودن تریپس پیاز و وجودحداقل دو بیوتیپ روی میزبان‏های مذکور باشد.

کلمات کلیدی

, تریپس پیاز, توتون, پیاز, ایران, ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030113,
author = {فکرت, لیدا and شهاب منظری and پرویز شیشه بر and ابراهیم سلیمان نژادیان},
title = {مقایسه ی جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.: Thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز بر اســاس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز، زیر واحد ۱ (CoI) در ایران},
booktitle = {هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تریپس پیاز، توتون، پیاز، ایران، ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.: Thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز بر اســاس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز، زیر واحد ۱ (CoI) در ایران
%A فکرت, لیدا
%A شهاب منظری
%A پرویز شیشه بر
%A ابراهیم سلیمان نژادیان
%J هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2008

[Download]