اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)، , 2012-06-16

عنوان : ( انتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته سیلاب با استفاده از معیارهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوضه-های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: یوسف موشخیان , مجید اونق , واحد بردی شیخ , ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرگونه برنامه ریزی و یا طراحی در حوضه های آبخیز باید بر اساس تجزیه و تحلیل داده های هیدرولوژی و هواشناسی مربوط به آن حوضه صورت گیرد. کمبود آمار و اطلاعات در مورد کمیت و کیفیت آب ناشی از توسعه ضعیف شبکه های هیدرولوژیکی است که این مشکل اغلب در کشورهایی که با بحران های مالی، منابع انسانی و تکنیکی روبرو هستند به وجود می آید. در هیدرولوژی سعی می شود در هیدرولوژی سعی می شود داده هایی که به صورت تجربی اندازه گیری و ثبت شده اند با توابع توزیع تئوری برازش داده شده و بهترین تابعی که با داده ها مطابقت داشته باشد به عنوان تابع توزیع احتمال برگزیده شود تا به وسیله آن به ازاء هر احتمال مورد نظر مقدار متغییر هیدرولوژی بدست آید. این تحقیق مطالعه موردی از امکان سنجی استفاده از معیارهای تصمیم-گیری و انتخاب مدل در آزمون نیکوئی برازش سری های دبی حداکثر لحظه ای در ایستگاه های هیدرومتری منتخب واقع در مناطق خشک و نیمه خشک استان خراسان رضوی (طول دوره مشترک آماری، عدم وجود روند و تصادفی بودن سری مشاهداتی) را ارائه می دهد. در این زمینه چهار معیار انتخاب مدل بنام های AIC، AICc، BIC و ADC به منظور برآورد بهتر سیلاب مورد بررسی قرار گرفت و به منظور انجام محاسبات فوق از محیط برنامه نویسی نرم افزار R استفاده شد. نتیج نشان داد بهترین راهبرد استفاده از روش BIC (یا AIC که نتایج مشابه BIC دارد) توام با روش ADC می باشد و همچنین نتایج توانایی تکنیک های انتخاب مدل در تجزیه و تحلیل فراوانی وقوع سیلاب را تایید می کند.

کلمات کلیدی

, آزمون نیکویی برازش, معیار اطلاعاتی آکائیک (AIC), معیار اطلاعاتی آکائیک اصلاح شده (AICc), معیار اطلاعاتی بیزین (BIC), معیار اندرسون دارلینگ (ADC), استان خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030116,
author = {یوسف موشخیان and مجید اونق and واحد بردی شیخ and مساعدی, ابوالفضل and امیر سعدالدین},
title = {انتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته سیلاب با استفاده از معیارهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوضه-های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی)},
booktitle = {اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)،},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمون نیکویی برازش، معیار اطلاعاتی آکائیک (AIC)، معیار اطلاعاتی آکائیک اصلاح شده (AICc)، معیار اطلاعاتی بیزین (BIC)، معیار اندرسون دارلینگ (ADC)، استان خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته سیلاب با استفاده از معیارهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوضه-های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی)
%A یوسف موشخیان
%A مجید اونق
%A واحد بردی شیخ
%A مساعدی, ابوالفضل
%A امیر سعدالدین
%J اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)،
%D 2012

[Download]