اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار) , 2012-06-16

عنوان : ( مقایسه تغییرات اقلیمی در دو اقلیم بیابانی و نیمه خشک )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , غزاله کواکبی , مژده سلیمی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقلیم گردیده است که به صورت خشک سالی، بارش های سنگین و طوفان، منعکس می شود. براساس مطالعات انجام شده در این زمینه به نظر می رسد که تغییرات اقلیمی درحال رخ دادن است. از طرف دیگر به بررسی ارتباط نوع اقلیم و تغییرات اقلیمی کمتر پرداخته شده است. در این مطالعه پارامترهای هواشناسی دما، درجه روز، بارندگی، رطوبت نسبی، ابرناکی، ساعت آفتابی و باد از سه ایستگاه سینوپتیک زاهدان، مشهد و تهران، در طی دوره ی آماری 56 ساله جمع آوری گردید. داده ها به دو دوره ی 28 ساله تقسیم شدند؛ نیمه اول از 1951 الی 1978 و نیمه دوم از 1979 الی 2006 می باشد. به منظور مقایسه میانگین ها با توجه به نرمال نبودن داده ها، از آزمون من-ویتنی استفاده شده است. نتایج نشان داد که در مقایسه بین دو ایستگاه مشهد و زاهدان، ایستگاه مشهد در شاخص های دمایی بیشترین اختلاف معنی دار را دارا می باشد. در حالی که در سایر پارامترهای مورد بررسی در ایستگاه زاهدان بیشترین تفاوت معنی دار، مشاهده گردید. این موضوع بخصوص در رابطه با کاهش رطوبت نسبی، افزایش روزهای بدون ابر و افزایش ساعات آفتابی در شهر زاهدان بخوبی نمایان است. می توان گفت تغییرات اقلیمی در اقلیم بیابانی زاهدان شدیدتر از تغییرات اقلیمی در اقلیم نیمه خشک مشهد بوده است.

کلمات کلیدی

, متغییرهای هواشناسی, تغییرات اقلیمی, آزمون من-ویتنی, مقایسه میانگین, اقلیم بیابانی, زاهدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030117,
author = {مساعدی, ابوالفضل and کواکبی, غزاله and سلیمی فرد, مژده},
title = {مقایسه تغییرات اقلیمی در دو اقلیم بیابانی و نیمه خشک},
booktitle = {اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {متغییرهای هواشناسی، تغییرات اقلیمی، آزمون من-ویتنی، مقایسه میانگین، اقلیم بیابانی، زاهدان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تغییرات اقلیمی در دو اقلیم بیابانی و نیمه خشک
%A مساعدی, ابوالفضل
%A کواکبی, غزاله
%A سلیمی فرد, مژده
%J اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
%D 2012

[Download]