پنجمین کنگره علوم دامی , 2012-08-29

عنوان : ( ارزیابی گندم تقطیری همراه با آنزیم اندوفید دبلیو® در بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار )

نویسندگان: ابراهیم فلاح نوملی , حسن کرمانشاهی , عبدالمنصور طهماسبی , حسن نصیری مقدم , علی گیلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفاله خشک دانه گندم تقطیر شده همراه با مواد حل شده در آن یا به اصطلاح ساده تر، گندم تقطیری محصول جانبی است که می توان از آن در تغذیه طیور استفاده کرد اما وجود پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای ممکن است سطح استفاده از آن را محدود کند. بنابراین گندم تقطیری همراه با آنزیم برون زادی تجزیه کننده بر روی بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار در این آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام این تحقیق، 320 قطعه مرغ تخمگذار هایلاین استفاده شده اند. این آزمایش از آغاز هفته 51 و به مدت 12 هفته انجام گردید. مدل آماری این پژوهش، ترتیب فاکتوریل 5×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی بود. عامل اول، گندم تقطیری در 5 سطح 0، 5، 10، 15 و 20 درصد و عامل دوم، آنزیم اندوفید دبلیو® در دو سطح 0 و 05/0 درصد در جیره استفاده شد. ده تیمار غذایی با 4 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار وجود داشتند. برای تعیین صفات مختلف تخم مرغ تازه، 6 بار رکوردگیری به صورت یک هفته در میان انجام شد. در این پژوهش استفاده از گندم تقطیری در جیره تاثیری بر روی وزن بدن و مصرف خوراک مرغ، ضریب تبدیل خوراک به تخم مرغ، درصد تولید روزانه و وزن و توده تخم مرغ تولیدی روزانه، هزینه خوراک، ارزش تخم مرغ تولیدی و سود ناخالص تولید نداشت. آنزیم مورد استفاده باعث بهبود ضریب تبدیل و افزایش توده تخم مرغ و متعاقباً ارزش تخم مرغ تولیدی و سود ناخالص بیشتر گردید ولی بر سایر شاخص های اندازه گیری شده اثر معنی داری نداشت. برهم کنش گندم تقطیری و آنزیم بر هیچ یک از صفات معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, گندم تقطیری , آنزیم اندوفید دبلیو® , توجیه اقتصادی, مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030371,
author = {فلاح نوملی, ابراهیم and کرمانشاهی, حسن and طهماسبی, عبدالمنصور and نصیری مقدم, حسن and گیلانی, علی},
title = {ارزیابی گندم تقطیری همراه با آنزیم اندوفید دبلیو® در بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {گندم تقطیری ، آنزیم اندوفید دبلیو® ، توجیه اقتصادی، مرغ تخمگذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی گندم تقطیری همراه با آنزیم اندوفید دبلیو® در بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار
%A فلاح نوملی, ابراهیم
%A کرمانشاهی, حسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A نصیری مقدم, حسن
%A گیلانی, علی
%J پنجمین کنگره علوم دامی
%D 2012

[Download]