هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( بررسی اثرات سمیت سلولی منوترپنوئید فروتینین بر روی سلول های سرطان پستان و تراتوکارسینوما )

نویسندگان: حسین نخعی زاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , فاطمه بهنام رسولی , مروارید ساعی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اگرچه شیمی درمانی یک روش کارآمد در درمان بدخیمی هایی همچون سرطان پستان و تراتوکارسینوما محسوب می شود، اما مقاومت داروئی سلول های سرطانی به داروهای تجویز شده اصلی ترین مانع در درمان این بیماری ها محسوب می شود. بر روی سلول Ferulla ovina هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثرات سمیت سلولی فروتینین، منوترپن مستخرج شده از می باشد. (NTERA و سلول های کارسینومای شبه جنینی ( 2 (MCF های سرطان پستان ( 7 با غلظت های متفاوتی از فروتینین شامل غلظت NTERA و 2 MCF فروتینین، سلول های 7 IC روش ها: برای تعیین 50 در بازه MTT 50 و 100 میکروگرم بر میلی لیتر تیمار شده و سپس زنده ماندن سلول ها بوسیله تست ،40 ،30 ،20 ،10 ، های 5 48 و 72 ساعته مورد ارزیابی قرار گرفت. ، های زمانی 24 32 ، 48 و 72 ساعت به ترتیب 38 ، پس از گذشت 24 MCF فروتینین بر روی سلول های 7 IC نتایج: بررسی ها نشان داد که 50 ، در غلظت های 17 NTERA و 29 میکروگرم بر میلی لیتر بود. علاوه بر این فروتینین اثرات سمی خود را بر روی سلول های 2 48 و 72 ساعت اعمال کرد. جالب اینکه مشاهدات مورفولوژیک نیز اثبات ، 16 و 14 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب پس از 24 کردند فیروتینین قادر است اثرات سمی خود بر هر دو رده سلولی را، که به صورت گرانولاسیون های سیتوپلاسمی قابل مشاهده و in vivo بودند، تنها پس از گذشت 90 دقیقه اعمال کند. با توجه به اثرات سمی چشمگیر فروتینین می توان از آن در مطالعات کلینیکی آینده استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, فروتینین, سمیت سلولی, سرطان پستان, Ferulla ovina
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030793,
author = {نخعی زاده, حسین and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and مهرداد ایرانشاهی and بهنام رسولی, فاطمه and ساعی نسب, مروارید},
title = {بررسی اثرات سمیت سلولی منوترپنوئید فروتینین بر روی سلول های سرطان پستان و تراتوکارسینوما},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فروتینین، سمیت سلولی، سرطان پستان، Ferulla ovina},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سمیت سلولی منوترپنوئید فروتینین بر روی سلول های سرطان پستان و تراتوکارسینوما
%A نخعی زاده, حسین
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A مهرداد ایرانشاهی
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A ساعی نسب, مروارید
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]