اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها , 2009-10-24

عنوان : ( برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , جواد احمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی حاضر که بر روی خاک های ساختگاه ایستگاه های پمپاژ و انتقال آب از سد کرخه به اراضی گوریه و غلامعلی صورت گرفته است، با تکیه بر حدود آتربرگ و پارامترهای مهندسی به دست آمده از آزمون های آزمایشگاهی و آزمایش نفوذ استاندارد، سعی شده است که به پیش بینی عدد SPT و مقاومت خاک (Resistant)پرداخته شود. بدین نحو که در مطالعه برروی داده های جمع آوری شده از حفاری گمانه های مطالعاتی و آزمایش بر روی مقاطع پنج متری در لایه های مختلف خاک، تحلیل های آماری و حساسیتی، جهت استفاده از داده ها در مدل عددی، صورت گرفته است. نهایتا״ دقت آنالیزها با دقت پیش بینی های انجام شده توسط شبکه های عصبی مصنوعی مقایسه گشته و نتایج مطلوب حاصل شده اند. مزیت روش حاضر توانائی تعمیم آن به خاک های نقاط دیگر در همان منطقه، بدون نیاز به آزمایش های بیشتر و با دقت بالا می باشد.

کلمات کلیدی

, آزمایش نفوذ استاندارد, خواص مهندسی خاک, حدود آتربرگ, رگرسیون خطی چند متغیره, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030797,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and صادقی, حسین and احمدزاده, جواد},
title = {برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمایش نفوذ استاندارد، خواص مهندسی خاک، حدود آتربرگ، رگرسیون خطی چند متغیره، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی)
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A صادقی, حسین
%A احمدزاده, جواد
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
%D 2009

[Download]