چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

Title : ( اندازه گیری نرخ تبخیر از سطح آزاد آب در رژیمهای مختلف جابجایی هوا )

Authors: mohamad hosein razavi , Mohammad Moghiman , سید مصطفی رضوی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030840,
author = {Razavi, Mohamad Hosein and Moghiman, Mohammad and سید مصطفی رضوی},
title = {اندازه گیری نرخ تبخیر از سطح آزاد آب در رژیمهای مختلف جابجایی هوا},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {نرخ تبخیر -جابجایی آزاد-جابجایی اجباری_ جابجایی ترکیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری نرخ تبخیر از سطح آزاد آب در رژیمهای مختلف جابجایی هوا
%A Razavi, Mohamad Hosein
%A Moghiman, Mohammad
%A سید مصطفی رضوی
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]