بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Moghiman


موارد یافت شده: 191

1 - مطالعه تربی ناودان مع کننده ی خورشیدی با سیم پیچ مارپیچ (چکیده)
2 - Experimental study of the effect of HHO gas injection on pollutants produced by a diesel engine at idle speed (چکیده)
3 - Behavior of concentrically braced steel frames under re loading (چکیده)
4 - مطالعه عددی تاثیر پارامترهای ساختاری و عملکردی در احتراق غیر پیش‌آمیخته گاز طبیعی در سه لوله تابشی با هندسه‌های مختلف (چکیده)
5 - Experimental Study of Using Ethyl Ether-Acetaldehyde Solution in A Solar-Driven Absorption Chiller Integrated with A Parabolic Trough Solar Concentrator (چکیده)
6 - Tangential Flue Gas Recirculation (TFGR) technique for enhancement of radiation characteristics and reduction of NOx emission in natural gas burners (چکیده)
7 - تحلیل عددی اثر فاصله درنگ در پایدار کردن و آلایندگی شعله های پیش آمیخته کم پیچش (چکیده)
8 - تحلیل عددی پایدار کردن شعله های پیش آمیخته با ظرفیتهای حرارتی مختلف با روش شمعک (چکیده)
9 - Numerical simulation of the effect of sulfide concentrate particle size on pollutant emission from flash smelting furnace (چکیده)
10 - طراحی آب شیرین کن خورشیدی پلکانی با راندمان بالا (چکیده)
11 - بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه فولادی تحت بار آتش پس از زلزله (چکیده)
12 - بررسی زفتار قاب های مهاربندی فولادی بلند مرتبه تحت اثر بار آتش (چکیده)
13 - BIM2BEM for room heating-cooling time estimation after turning on the (چکیده)
14 - Numerical study of inlet air swirl intensity effect of a Methane-Air Diffusion Flame on its combustion characteristics (چکیده)
15 - Experimental investigation of critical air entrainment in ventilated cavitating flow for a forward facing model (چکیده)
16 - Experimental models to estimate supercooling behavior of ZrO2 nanofluid phase change materials (چکیده)
17 - Influence of clay nanoparticles on hindering the undesirable solidification process (چکیده)
18 - Experimental investigation of the distinct effects of nanoparticles addition and urea-SCR after-treatment system on NOx emissions in a blended-biodiesel fueled internal combustion engine (چکیده)
19 - Influence of Surfactant on Supercooling Degree of Aqueous Titania Nanofluids in Energy Storage Systems (چکیده)
20 - شبیه سازی عددی احتراق همزمان زیستتوده- کنسانترههای سولفیدی و تولید آلایندهها در کوره فلش ذوب مس (چکیده)
21 - شبیه سازی و تحلیل عددی مرکزداده با کانال کشی هوای رفت (چکیده)
22 - Effect of metal oxide nanoparticles on the ignition characteristics of diesel fuel droplets: an experimental study (چکیده)
23 - Influence of Surfactant on Supercooling Degree of Aqueous Titania Nanofluids in Energy Storage Systems (چکیده)
24 - بررسی تحلیلی اثر تغییر شدت چرخش جریان هوای ورودی بر رفتار دینامیکی جریان، دما و شار انتقال حرارت تابشی مشعل هارول (چکیده)
25 - Experimental study on the effect of Zirconia nanoparticles on solidification heat transfer characteristics: A comparison with Titania nanoparticles (چکیده)
26 - A numerical investigation of preheated diluted oxidizer influence on NOx emission of biogas flameless combustion using Taguchi approach (چکیده)
27 - Effects of nano-additives on pollutants emission and engine performance in a urea-SCR equipped diesel engine fueled with blended-biodiesel (چکیده)
28 - Experimental investigation of urea injection parameters influence on NOx emissions from blended biodiesel-fueled diesel engines (چکیده)
29 - مطالعه عددی تأثیر ضریب نرخ دمش گاز بر مشخصات کاویتی در جریان سوپرکاویتاسیون گازدهی شده (چکیده)
30 - An experimental investigation of ignition probability of diesel fuel droplets with metal oxide nanoparticles (چکیده)
31 - EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION INTO ENHANCING RADIATION CHARACTERISTICS OF NATURAL-GAS FLAME BY INJECTION OF MICRO KEROSENE DROPLETS (چکیده)
32 - مقایسه اثر افزودن غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و افزایش نسبت جرمی C/H سوخت مایع بر رفتار احتراقی و تابش حرارتی شعله (چکیده)
33 - شبیه سازی عددی اثر مقدار گوگرد موجود در ذرات کنسانتره بر دمای شعله و تولید آلایندههای کوره فلش ذوب مس (چکیده)
34 - The impact of C/H on the radiative and thermal behavior of liquid fuel flames and pollutant emissions (چکیده)
35 - A numerical study on the aerodynamic performance and the self-starting characteristics of a Darrieus wind turbine considering its moment of inertia (چکیده)
36 - شبیه سازی و بررسی نحوه جدایش ذرات در سیکلون های واسطه سنگین (چکیده)
37 - A Taguchi approach for numerical investigation of CO emission from a non‑ premixed methane– air flame (چکیده)
38 - بررسی تأثیر مکان قرارگیری دریچه ورودی سیستم توزیع هوای زیرسطحی (UFAD) در فضاهای آموزشی بر آسایش حرارتی ساکنین (چکیده)
39 - بررسی لایه بندی دمایی سیستم توزیع هوای زیرسطحی (UFAD) در فضاهای آموزشی با استفاده از CFD (چکیده)
40 - Effects of wavy surface characteristics on natural convection heat transfer in a cosine corrugated square cavity filled with nanofluid (چکیده)
41 - A three dimensional simulation of a rubber curing process considering variable order of reaction (چکیده)
42 - اثر نسبت هم ارزی و زاویه واگرایی بر تشکیل آلاینده NOX در مسیرهای همگرا- واگرا (چکیده)
43 - بررسی تجربی اثر استفاده از نانوذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی (چکیده)
44 - Experimental Study of a Double-Exposure Solar Cooker based on the Parabolic and Flat Reflected Surfaces (چکیده)
45 - مطالعه¬ عددی اثر تغییر ورودی¬های سوخت و اکسیدکننده بر تابش و آلاینده¬های شعله گاز طبیعی (چکیده)
46 - بررسی تجربی اثر استفاده از نانو ذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی (چکیده)
47 - بررسی تحلیلی اثر جابجایی سوخت و اکسیژن بر پارامترهای احتراقی شعله گاز طبیعی (چکیده)
48 - Impacts of Synchronous Combustion of Small Amounts of Coal Particles with Natural Gas on Enhancing Radiative Characteristic and NOx Flame Pollutant Emission (چکیده)
49 - مطالعه تجربی اثرات سطح انعکاسی سهمی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی (چکیده)
50 - Effect of nano particles on heat transfer in heat exchangers (چکیده)
51 - Investigation on effect of magnetic field on mixed convection heat transfer in a ventilated square cavity (چکیده)
52 - بررسی آزمایشگاهی مشخصه های انجماد نانوسیال و مدل سازی به روش منطق فازی (چکیده)
53 - مطالعه عددی توربین داریوس با استفاده از مدل شش درجه آزادی برای درنظرگرفتن اثر اینرسی و برهم‌کنش میان سیال و جسم صلب (چکیده)
54 - شبیه سازی رایانه ای فرآیند ولکانش به منظور محاسبة زمان پخت در یک قطعة لاستیکی با اصلاح معادلة سینیتک پخت (چکیده)
55 - مطالعه اثر ممان اینرسی بر عملکرد توربین بادی داریوس با استفاده از شبیه سازی عددی (چکیده)
56 - Numerical and experimental investigation of a three dimensional spherical-nose projectile water entry problem (چکیده)
57 - بررسی عوامل مؤثر بر راندمان توربین محور عمودی داریوس به روش آیرودینامیکی (چکیده)
58 - Optimization of the parabolic mirror position in a solar cooker using the response surface method (RSM) (چکیده)
59 - مطالعه عددی و آزمایشگاهی مسئله ورود یک پرتابه به آب و بررسی اثر سرعت برخورد بر زمان و عمق جدایش حباب (چکیده)
60 - ارائه مدلی برای ضریب هدایت حرارتی مؤثر نانوسیال: تاثیر لایه بین سطحی و توزیع غیریکنواخت اندازه نانوذرات (چکیده)
61 - مطالعه آزمایشگاهی اثر همسوزی گاز-گازوئیل بر درخشندگی و انتقال حرارت تابشی شعله گاز طبیعی (چکیده)
62 - Effect of pulverized anthracite coal particles injection on thermal and radiative characteristics of natural gas flame: An experimental study (چکیده)
63 - بررسی تجربی اثر مقدار سطح آیینه سهمی بر بازده انرژی و اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی (چکیده)
64 - بررسی اثر گردابه ها بر راندمان توربین باد محور عمودی (چکیده)
65 - مطالعه روش های مدل سازی توربین های بادی محور عمودی (چکیده)
66 - مطالعه آزمایشگاهی اثر تزریق زغال سنگ آنتراسیت بر ساختار، انتقال حرارت تابشی، دما و راندمان حرارتی شعله دیفیوژن گاز طبیعی (چکیده)
67 - استفاده از انرژی اتلافی گاز های داغ خروجی واحدهای گازی نیروگاه مشهد جهت مصارف تهویه مطبوع (چکیده)
68 - Measurement and Comparison of Air-flow in Condenser Axial-flow Fans with Aluminum and Fiberglass Blades (چکیده)
69 - Kerosene wick lamp flame deformation in gradient magnetic fields (چکیده)
70 - Analysis of Nitric Oxide Formation for Turbulent Swirling Flames in Liquid-Fueled Furnaces (چکیده)
71 - افزایش راندمان هیدروسیکلونهای تصفیه کنندة آب شهر مشهد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
72 - شبیهسازی و بررسی تأثیر دو دهانة ورودی و تغییرات دبی بر عملکرد هیدروسیکلون با استفاده از CFD (چکیده)
73 - The Numerical Study of the Gas-Solid Flow in a Conventional Cyclone Separator (چکیده)
74 - بررسی عددی و مقایسه نتایج حاصل از دو سوخت هیدروژن و گاز طبیعی در کوره با جریان چرخشی (چکیده)
75 - شبیه سازی و افزایش راندمان هیدروسیکلون های تصفیه کنندة آب شرب (چکیده)
76 - بررسی عوامل موثر بر افزایش راندمان پکیج چگالشی (چکیده)
77 - آنالیزکاهش تولیدNoxدر محفظه احتراق ضربه ای با تغییر پارامترهای دبی جرمی ورودی،ضریب انتقال حرارتوضریب اصطکاک (چکیده)
78 - شبیه سازی اثرقطر ذرات پاشش شده سوخت بر تشکیل آلاینده ها در کوره سوخت مایع (چکیده)
79 - Influence of Gradient Magnetic Field on Quenching and Elongating Diffusion Flame (چکیده)
80 - Effects of diverging angle and fuel molecular weight on NOx emissions in converging and diverging ducts (چکیده)
81 - Effect of aluminum nanoparticles on combustion characteristics and pollutants emission of liquid fuels – A numerical study (چکیده)
82 - Numerical simulation of a submerged cylindrical wave energy converter (چکیده)
83 - اندازه‌گیری و تحلیل عوامل موثر بر فرایند تبخیری برای رژیم‌های جابجایی آزاد، اجباری و ترکیبی (چکیده)
84 - Effect of Fuel Spray Angle on Soot Formation in Turbulent Spray Flames (چکیده)
85 - A Numerical Study on Thermal Dissociation of H2S (چکیده)
86 - Carbon Disulfide Production via Hydrogen Sulfide Methane Reformation (چکیده)
87 - Improving Power Plant Efficiency using Water Droplet Injection in Air Condensers (چکیده)
88 - Study on the Variation Effects of Diverging Angleon Characteristics of Flow in Converging and Diverging Ducts by Numerical Method (چکیده)
89 - An experimental investigation on the effects of surface gravity waves on the water evaporation rate in different air flow regimes (چکیده)
90 - تاثیر بکار گیری پکیج چگالشی بر بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
91 - بررسی عوامل موثر بر افزایش راندمان پکیج چگالشی (چکیده)
92 - Propose a Correlation to Approximate Nanofluids‟ Enthalpy of Vaporization - A Numerical Study (چکیده)
93 - Numerical Investigation of Effect of Nano-Aluminum Addition on NOx and CO Pollutants Emission in Liquid Fuels Combustion (چکیده)
94 - بررسی عددی مدل های مختلف توربولنسی و اثرات آنها بر جدایش ذرات در سیکلون (چکیده)
95 - شبیه سازی عددی و مقایسه تاثیر عوامل مختلف در احتراق متان و گازوییل و اندازه گیری میزان محصولات احتراق و آلاینده ها (چکیده)
96 - On the dependence of spray evaporation and combustion on atomization techniques (چکیده)
97 - Modeling of the Combustion Oscillations and Soot Formation in Non-premixed Aerovalved Pulse Combustors (چکیده)
98 - Numerical Prediction and Measurement of Carbon Black Through Turbulent Combustion and Decomposition of Natural Gas (چکیده)
99 - Influence of nanoparticles on reducing and enhancing evaporation mass transfer and its efficiency (چکیده)
100 - Measurements and Modeling of Flue Height Influence on Air pollution Emissions and Thermal Efficiency of Natural- Draught Gas Fired Boilers (چکیده)
101 - Effects of particle size and equivalence ratio on cyclone gasification of wood powder (چکیده)
102 - Numerical predictions of the carbon burnout performance of coal-fired non-slagging vertical cyclone combustors (چکیده)
103 - Dynamics of soot formation by turbulent combustion and thermal decomposition of natural gas (چکیده)
104 - Thermal Analysis of Shell-side flow of a shell-and-tufe heat exchanger (چکیده)
105 - Fully nonlinear viscous wave generation in numerical wave tanks (چکیده)
106 - اثر شدت چرخش گاز در شبیهسازی ایجاد پوشش سطحی برروی دیواره داخلی یک استوانه در فرآیندهای پاششی (چکیده)
107 - بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و تشکیل آلاینده های CO و NO در یک کوره سوخت مایع (چکیده)
108 - اندازه گیری نرخ تبخیر از سطح آزاد آب در رژیمهای مختلف جابجایی هوا (چکیده)
109 - Numerical Simulation of the Impinging Jets and Study the Effect of the Existence of the Pedestal on Flow Field and Heat Transfer Characteristics (چکیده)
110 - STUDY OF CONFINED AND UNCONFINED IMPINGING JETS WITH DIFFERENT JET-TO-TARGET DISTANCES USING V2-F MODEL (چکیده)
111 - Experimental comparison of the ability of Dalton based and similarity theory correlations to predict water evaporation rate in different convection regimes (چکیده)
112 - Investigation of Sour Natural Gas Decomposition in a Nozzle-type Solar Reactor for Hydrogen Production (چکیده)
113 - Experimental Study of Natural Gas Temperature Effects on the Flame Luminosity and No Emission (چکیده)
114 - On a methodology for selecting biomass materials for gasification purposes (چکیده)
115 - Numerical Study of the Heat Transfer Characteristics of a Turbulent Jet Impinging on a Cylindrical Pedestal (چکیده)
116 - An experimental assessment of the evaporation correlations for natural, forced and combined convection regimes (چکیده)
117 - Effect of thermal wall storage rotation on winter space heating (چکیده)
118 - اندازه گیری آزمایشگاهی اثر افزایش دمای سوخت گاز طبیعی بر درخشندگی شعله در یک کوره 120 کیلوواتی NO و انتشار آلاینده (چکیده)
119 - New methods for calculating the inlet hydrodynamic and thermal length in a laminar nanofluid flow by applying entropy generation theory (چکیده)
120 - Improvement the winter space heating by the effect of rotating thermal wall storage (چکیده)
121 - شبیه سازی فرایند قالب گیری تزریقی شامل مراحل پرشدن قالب و پخت آمیزه (چکیده)
122 - شبیه سازی عددی حرکت قطرات آب در یک جت مغشوش هوا برخورد کننده به صفحه تخت دما ثابت و اثر قطرات بر انتقال حرارت (چکیده)
123 - Numerical Simulation of the Effect of Equivalence Ratio and Turbulence Intensity on the Combustion Characteristics and Pollutants Production in a Liquid Fuel Combustor (چکیده)
124 - بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر تشکیل آلاینده های NOx ،CO و دوده (چکیده)
125 - مقایسه نتایج احتراق دو سوخت گازطبیعی و گازوئیل در یک کوره با جریان چرخشی بالا (چکیده)
126 - بررسی اثر تابش و نوع سوخت بر احتراق توربولانت در یک کوره شبیه سازی شده (چکیده)
127 - Application of Multi-Objective Optimization for Pollutants Emission Control in an Oil-Fired Furnace (چکیده)
128 - Experimental Investigation of Natural Gas Fuel Preheating Effects on the Flame Luminosity and NO Emission (چکیده)
129 - شبیه سازی عددی اثر نسبت هم ارزی بر تولید آلاینده هادر یک کوره سوخت مایع با شعله مغشوش (چکیده)
130 - بهینه سازی اثر طول کوره بر انتشار آلایندهها در کورههای تونلی سوخت مایع (چکیده)
131 - اصلاح مدل آرنیوس برای شبیهسازی شعلههای آشفته سوخت مایع (چکیده)
132 - Optimization of Cyclone Separators Using Genetic Algorithm (چکیده)
133 - مقایسه تاثیر مدلهای مختلف توربولانسی بر نمایش چرخش و برگشت جریان (چکیده)
134 - بررسی عددی اثرات دبی ورودی و قطر بدنه سیکلون بر جدایش ذرات در جداکننده های سیکلونی (چکیده)
135 - مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر تزریق دوده بر افزایش شدت تابش وکاهش انتشار NOx در شعله های مغشوش گاز طبیعی (چکیده)
136 - Numerical Investigation of Curing Process in Reaction Injection Molding of Rubber for Quality Improvements (چکیده)
137 - EFFECT OF DROPLET INJECTION ON PARTICLE SEPARATION EFFICIENCY OF CYCLONE SEPARATORS (چکیده)
138 - Experimental Study of Natural Gas Fuel Temperature Influence on Radiation Enhancement and Emission (چکیده)
139 - Gasification of heavy fuel oils: A thermochemical equilibrium approach (چکیده)
140 - Carbon disulfide production via hydrogensulfide methane reformation (چکیده)
141 - ARRHENIUS LAW MODIFICATION FOR TURBULENT COMBUSTION MODELING (چکیده)
142 - EFFECTS OF DROPLET SIZE AND AIR PREHEATING ON SOOT FORMATION IN TURBULENT COMBUSTION OF LIQUID FUEL (چکیده)
143 - Hydrogen and carbon black production from thermal decomposition of sub-quality natural gas (چکیده)
144 - ارائه راهکارهای مختلف جهت افزایش عمر لاینر و جلوگیری از سوختگی آن (چکیده)
145 - تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد (چکیده)
146 - Carbon Black production from therma Decomposition of Sub-quality Natural Gasl (چکیده)
147 - مقایسه روشهای مختلف بازیافت انرژی در استخرهای سرپوشیده (چکیده)
148 - مطالعه عددی اثر مه در انتقال حرارت یک جت مغشوش هوا برخوردی به صفحه تخت دما ثابت (چکیده)
149 - مقایسه ترکیب مدل‌های توربولانس با مدل‌ احتراق در پیش‌گویی میدان جریان و دمای محفظه احتراق استوانه‌ای با سوخت مایع (چکیده)
150 - مطالعه عددی و مقایسه مدل‌های احتراق در پیش‌گویی دمای محفظه احتراق استوانه‌ای با سوخت مایع (چکیده)
151 - IMPROVING COMBUSTION BEHAVIOUR OF METHANE-AIR MIXTURES BY ADDITION HYDROGEN (چکیده)
152 - Numerical study of dispersion velocity in turbulent flow and the effects on separation (چکیده)
153 - Numerical investigation of hydrogen production inside a solar chemical reactor from sour natural gas (چکیده)
154 - A numerical study on thermal dissociation of H2S (چکیده)
155 - Improving Power Plant Efficiency using Water Droplet Injection in Air Condensers (چکیده)
156 - اندازه گیری آزمایشگاهی تاثیر متغیر های مختلف بر بهره تولید دوده صنعتی (چکیده)
157 - Gasification of Heavy Fuel Oils: A Thermochemical Equilibrium Approach (چکیده)
158 - World Academy of Science, Engineering and Technology 62 2010 (چکیده)
159 - MEASUREMENTS AND MODELING OF SOOT AND CO POLLUTANT EMISSIONS IN A LARGE OIL FIRED FURNACE (چکیده)
160 - On a Numerical Model for Gasification of Biomass Materials (چکیده)
161 - Numerical Modeling of NOx Formation in pulse combustor Using Thermal and Prompt Models (چکیده)
162 - Comparison of Mist Effect on the Heat Transfer Coefficient and Skin Friction Factor in an Impinging Jet (چکیده)
163 - On a numerical model for gasification of biomass materials: an alternative method to combustion (چکیده)
164 - بررسی و مقایسه مدلهای توربولانس ایزوتروپ و غیرایزوتروپ در پیشگویی (چکیده)
165 - Effect of Fuel Spray Angle on Soot Formation in Turbulent Spray Flames (چکیده)
166 - Modeling Biomass Gasification: A New Approach to UtilizeRenewable Sources of Energy (چکیده)
167 - اثر احتراق سوخت ها بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کوره قوس الکتریک (چکیده)
168 - On a Numerical Model for Gasification of Heavy Fuel Oils: An Alternative Technology for Processing Refinery Residues (چکیده)
169 - Carbon Black Production from Thermal Decomposition of of Sub-quality Natural Gas (چکیده)
170 - Sensitivity Analysis of Biomass Gasification: Application of Thermochemical Equilibrium Approach (چکیده)
171 - Studies on soot formation and combustion in turbulent spray flames: Modeling and experimental measurement (چکیده)
172 - Experimental investigation of water EV Aporation in indoor swimmimg pools (چکیده)
173 - Numerical Analysis of Carbon Black Production from Sub-Quality Natural Gas (چکیده)
174 - مطالعه عددي پديده هاي انتقال و احتراق در گازي كردن سوخت چوب (چکیده)
175 - experimental and computational studies of soot emission in a gas fuelled swirl stabilized combustor (چکیده)
176 - تو ليد و نشر الاينده ها در كوره هاي تونلي سوخت مايع ازمايش و تئوري (چکیده)
177 - DESIGN AND OPERATING EXPERIENCE OF A CARBON BLACK GAS FURNACE (چکیده)
178 - EFFECT OF THERMAL STRESS AND PARTICLE BRICK - UPON THE BURNING BEHAVIOUR IF COAL PARTICLES (چکیده)
179 - نقش شدت ورتكس جريان هاي احتراقي سوخت مايع بر توليد NOx (چکیده)
180 - محاسبه تهويه طبيعي ساختمان با استفاده از تحليل حلقوي (چکیده)
181 - شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرآیند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی (چکیده)
182 - مدل عددی برای گازی سازی پسماندها (چکیده)
183 - Effect of Air Velocity on Water Evaporation Rate in Indoor Swimming Pools (چکیده)
184 - ON A NUMERICAL MODLE FOR GASIFICATION OF BIOMASS MATERIALS (چکیده)
185 - Performance improvement of simple cycle gas turbine by using fogging system as intake air cooling system (چکیده)
186 - Experimental and numerical studies of carbon black natural gas furnace (چکیده)
187 - An investigation of soot formation and combustion in turbulent spray flames (چکیده)
188 - EFFECT OF SWIRL NUMBER ON SOOT FORMATION IN TURBULENT GAS FIRED DIFFUSION FLAMES (اثر عدد چرخش بر تشکیل دوده در شعله های متلاطم پخشی سوخت گاز) (چکیده)
189 - On the Dependence of soot Formation and combustion on swirling combustion Furnaces: Measurement and (چکیده)
190 - Effect of liquid fuel droplet size on soot emission from turbulent spray flames (چکیده)
191 - ON THE SUITABILITY OF SOOT FORMATION MODELS IN TURBULENT FLAMES: A COMPARISON STUDY (چکیده)