کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17

عنوان : ( ارزیابی تنوع زیستی علفهای هرز و حشرات در الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله )

نویسندگان: سرور خرم دل , اصغر خوشنودیزدی , سوسن نادی بهلولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی و مقایسه میزان تنوع زیستی و شاخص شانون بین الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی دو گونه زنیان و شنبلیله، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390، در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با چهار تکرار جرا شد. تیمارها شامل سه الگوی کشت مخلوط ردیفی زنیان و شنبلیله (یک ردیفی (1:1)، دو ردیفی (2:2) و سه ردیفی (3:3)) و کشت خالص هر دو گیاه بود. نتایج نشان داد که بالاترین جمعیت شکارگر برای الگوی دو ردیفی (3/7 درصد) و کمترین میزان برای خالص زنیان (8/2 درصد) بدست آمد. بیشترین و کمترین جمعیت آفت به ترتیب برای خالص زنیان (9/4 درصد) و الگوی دو ردیفی (1/1 درصد) مشاهده شد. کمترین و بیشترین تراکم علف‌های هرز در مرحله اول و دوم نمونه برداری به ترتیب برای الگوی دو ردیفی (8/27 و 1/9 بوته در متر مربع) و خالص زنیان (3/62 و 2/41 بوته در متر مربع) حاصل شد. دامنه شاخص تنوع شانون علف های هرز در الگوهای مخلوط برای مرحله اول 69/0-32/0 و برای مرحله دوم 49/0-21/0 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, شاخص تنوع زیستی, شاخص شانون, شکارگر طبیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030896,
author = {خرم دل, سرور and خوشنودیزدی, اصغر and نادی بهلولی, سوسن},
title = {ارزیابی تنوع زیستی علفهای هرز و حشرات در الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله},
booktitle = {کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2012},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {شاخص تنوع زیستی، شاخص شانون، شکارگر طبیعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تنوع زیستی علفهای هرز و حشرات در الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله
%A خرم دل, سرور
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A نادی بهلولی, سوسن
%J کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2012

[Download]