بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران (شیراز) 20th Iranian Plant Protection Congress , 2012-08-25

عنوان : ( تاثیر مقاومت گیاه میزبان روی کارآیی سم ایمیداکلوپراید علیه مراحل رشدی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera:Aleyrodidae) )

نویسندگان: سعیده سرباز , غلامحسین مروج , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , محمد سیرجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر سم ایمیداکلوپراید (سوسپانسیون 35%) علیه مراحل مختلف سنی تخم، پوره و حشره کامل سفیدبالک پنبه (Gennadius, 1889) Bemisia tabaci روی دو رقم ترموس 14 و اکرا برگ سبز پنبه (به ترتیب ارقام حساس و مقاوم پنبه نسبت به سفید بالک پنبه) در شرایط گلخانه بررسی شد. آزمایشات در شرایط دمایی 2±24 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 5±60% و دوره نوری 16:8 (تاریکی: روشنایی) بررسی شد. زیست سنجی به روش غوطه ور سازی برگ انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که روی هر دو رقم حساس و مقاوم مرگ و میر تمام مراحل سنی سفید بالک پنبه با افزایش غلظت سم افزایش یافت. سمیت ایمیداکلوپراید علیه تمام مراحل سنی سفید بالک پنبه روی رقم اکرا برگ سبز (مقاوم) بیشتر از رقم ترموس 14 (حساس) بود. شاخص LC50ایمیداکلوپراید علیه تخم، پوره و حشره کامل روی رقم ترموس 14 به ترتیب برابر 151.61، 67.66 و 112.65 پی پی ام بود و روی رقم اکرا برگ سبز به ترتیب برابر 135.78، 59.30 و 97.13 پی پی ام بود. نتایج نشان دهنده پتانسیل بالای کاربرد ارقام مقاوم در تلفیق با حشره کش ایمیداکلوپراید جهت مدیریت انبوهی جمعیت سفید بالک پنبه می باشد.

کلمات کلیدی

, ایمیداکلوپراید, سفیدبالک پنبه, مقاومت گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030968,
author = {سرباز, سعیده and مروج, غلامحسین and حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو and محمد سیرجانی},
title = {تاثیر مقاومت گیاه میزبان روی کارآیی سم ایمیداکلوپراید علیه مراحل رشدی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera:Aleyrodidae)},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران (شیراز) 20th Iranian Plant Protection Congress},
year = {2012},
location = {دانشگاه شیراز, ايران},
keywords = {ایمیداکلوپراید، سفیدبالک پنبه، مقاومت گیاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مقاومت گیاه میزبان روی کارآیی سم ایمیداکلوپراید علیه مراحل رشدی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera:Aleyrodidae)
%A سرباز, سعیده
%A مروج, غلامحسین
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%A محمد سیرجانی
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران (شیراز) 20th Iranian Plant Protection Congress
%D 2012

[Download]