همایش ملی جریان و آلودگی آب , 2012-05-23

عنوان : ( ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت امامزاده جعفر با استفاده از شاخص کیفیGWQI )

نویسندگان: فرح ناز عزیزی , حسین محمدزاده , مهدی عبدالهی منصورخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه در نتیجه فعالیت های انسانی منابع آب های زیرزمینی در معرض خطر آلودگی قرار گرفته و حفاظت کیفی این منابع ملی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یکی از راه های مناسب برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی، بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب های زیرزمینی و مدیریت بهره برداری از منابع آب وکاربری اراضی است. در این مقاله تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران، واقع در ناحیه گرمسیری و خشک جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر شرب به کمک شاخص کیفی GWQI مورد ارزیابی قرار گرفته است. نقشه پهنه بندی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی بکمک این شاخص از تلفیق 10 پارامتر (Ca2+، +Na، Mg2+، Cl-، -NO3، SO42- ، pH، EC، TDS، TH) موثر بر کیفیت آب زیرزمینی تهیه شده است و با روش دیاگرام شولر مقایسه گردیده است. نقشه پهنه بندی کیفی دشت امامزاده جعفر بر اساس شاخص GWQI گویای این است که حدود 6/1، 4/83 و 1/12 درصد از سفره آب زیرزمینی مورد مطالعه بترتیب دارای کیفیتی عالی، خوب و بد می باشد. بطور کلی کیفیت آب زیرزمینی در اکثر نقاط دشت خوب و در بخش های شمال غربی دشت به دلیل بالا بودن غلظت پارامترهای TDS و EC، بد تا خیلی بد می باشد. در رده بندی نمونه ها به روش شولر، نمونه ها در رده های نامناسب تا خوب قرار می گیرند . بطور کلی، بمنظور حفاظت کیفی منابع آب زیرزمینی، پیشنهاد می گردد که ضمن جلوگیری از فعالیت های صنعتی و کشاورزی آلوده کننده، الگوی مدیریتی مناسبی در راستای بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی و کاربری اراضی منطقه اتخاذ گردد.

کلمات کلیدی

, آبخوان , شاخص GWQI , WHO , دشت امامزاده جعفر گچساران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030981,
author = {عزیزی, فرح ناز and محمدزاده, حسین and عبدالهی منصورخانی, مهدی},
title = {ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت امامزاده جعفر با استفاده از شاخص کیفیGWQI},
booktitle = {همایش ملی جریان و آلودگی آب},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آبخوان - شاخص GWQI - WHO - دشت امامزاده جعفر گچساران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت امامزاده جعفر با استفاده از شاخص کیفیGWQI
%A عزیزی, فرح ناز
%A محمدزاده, حسین
%A عبدالهی منصورخانی, مهدی
%J همایش ملی جریان و آلودگی آب
%D 2012

[Download]