هفدمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( ارزیابی تنوع ماکروفون خاک در واکنش به تغییر محیط کشاورزی )

نویسندگان: قربانعلی رسام , علیرضا دادخواه , غلامرضا مقدسی پیرودلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع زیستی آنها دارد. تنوع زیستی ماکروفون خاک در دو محیط کشاورزی شامل مزارع ارگانیک گندم و مزارع فشرده گندم واقع در استان خراسان شمالی ارزیابی گردید. ماکروفون های خاک با استفاده از تل ههای چاله ای جمع آوری و به تفکیک خانواده شمارش شدند. نتایج حاصله نشان داد غنای تاکسنومیک، شاخص تنوع شانون و فراوانی کل ماکروفون های خاک در اکوسیستم ارگانیک بیش از نوع فشرده بود. انجام آنالیز تشابه نشان از اختلاف در ترکیب جامعه ماکروفون خاک داشت به نحوی که ماکروفو نهای مفید خاک به سکونت در زیستگاه ارگانیک گرایش بیشتری نشان دادند

کلمات کلیدی

, ارگانیک, تنوع زیستی, کشاورزی, ماکروفون خاک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031125,
author = {رسام, قربانعلی and دادخواه, علیرضا and مقدسی پیرودلو, غلامرضا},
title = {ارزیابی تنوع ماکروفون خاک در واکنش به تغییر محیط کشاورزی},
booktitle = {هفدمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ارگانیک، تنوع زیستی، کشاورزی، ماکروفون خاک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تنوع ماکروفون خاک در واکنش به تغییر محیط کشاورزی
%A رسام, قربانعلی
%A دادخواه, علیرضا
%A مقدسی پیرودلو, غلامرضا
%J هفدمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]