یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2012-11-06

Title : ( کاربرد روش چند شبکه ای AMG-CG برای حل سریع دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله ها )

Authors: Seyed abdolnaser Moosavian , Mohammad Reza Jaefarzadeh , Behrooz Modarres Ahmadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

امروزه روش های مختلف بر اساس نیوتن مانند الگوریتم گرادیان بطور گسترده برای تحلیل هیدرولیکی جریان دائمی در شبکه های آبرسانی بکار برده می شوند. محاسبات بر اساس روش نیوتن به یک دستگاه معادلات خطی منجر می شود که از ماتریس ژاکوبین مربوط به معادلات شبکه تشکیل می گردد. حل دستگاه معادله خطی، بیشترین هزینه محاسباتی روش های گرادیان را تشکیل می دهد بخصوص برای شبکه های بسیار بزرگ که بیش از صدها هزار متغیر داشته باشند. یکی از روش های مشهور که امروزه برای حل دستگاه معادلات خطی کاربرد فراوانی دارد، روش است که یک روش سلسله مراتبی است و با استفاده از سیستم هایی با اندازه های کوچکتر تخمین مناسبی از سیستم )AMG( چند شبکه ای جبری واقعی ارائه می دهد. می توان از پیش شرط ساز گرادیان مزدوج در روش های کرایلف استفاده نمود. در این مقاله به کاربرد روش AMG برای سرعت بخشیدن به در حل معادلات خطی شده شبکه لوله ها پرداخته می شود که این دستگاه معادله از روش گرادیان بدست آمده AMG-CG پیش شرط ساز است. شکل ماتریس ژاکوبین در روش گرادیان بصورت یک ماتریس مربعی است که درایه های آن تابع میزان جریان و مقاومت لوله می باشند و قابل حل بوسیله روش چند شبکه ای است. شرایط ماتریس ژاکوبین در روش گرادیان طوری است که با ماتریس قابل حل توسط روش چند شبکه از روش چولسکی اسپارس به همراه مرتب سازی گره ها برای حل این دستگاه معادلات EPANET ای منطبق است. هم اکنون در نرم افزار استفاده می گردد.

Keywords

, شبکه لوله, تحلیل هیدرولیکی, روش چند شبکه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031152,
author = {Moosavian, Seyed Abdolnaser and Jaefarzadeh, Mohammad Reza and Modarres Ahmadi, Behrooz},
title = {کاربرد روش چند شبکه ای AMG-CG برای حل سریع دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله ها},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2012},
location = {ارومیه, IRAN},
keywords = {شبکه لوله، تحلیل هیدرولیکی، روش چند شبکه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد روش چند شبکه ای AMG-CG برای حل سریع دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله ها
%A Moosavian, Seyed Abdolnaser
%A Jaefarzadeh, Mohammad Reza
%A Modarres Ahmadi, Behrooz
%J یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2012

[Download]