ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( تحلیل ساختاری وعددی، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل انحراف سد سررود )

نویسندگان: حمید قالی باف محمدآبادی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تونل انحراف آب سد سررود بطول 240 متر در 125 کیلومتر شمال شرقی مشهد در حال احداث می باشد از آنجا که در تونلهای حفاری شده در درون سنگ درزهدار در اعماق نسبتا کم رایج ترین نوع شکست سقوط گوه از سقف یا دیواره های جانبی می باشد لذا درتحلیل پایداری تونلهایی کهدراین شرایط حفر می شوند تشخیص و تعیین موقعیت ابعاد و تحلیل پایداری گوه حائز اهمیت می باشد به منظور تحلیل ساختاری و تعیین مسیرهای تنش درمنطقه برداشتهای زمین شناسی انجام و دسته درزه های متقاطع با سطح تونل تعیین شده و مشخص گردید که وضعیت درزه داری منطقه شرایط را تشکیل گوه با پتانسیل ریزش در سقف و دیواره های تونل را ایجاد می کند بنابراین با استفاده ازنرم افزارهایتعادل حدی Unwedge جهت تحلیل این ریزشها بهره گرفته شده و همچنین با نرم افزار phase و استفاده از خواص لیتولوژیکی سنگ و روباره وضعیت توزیع تنشها در اطراف تونل بررسی شده و سیستمی برای نگهداری پیشنهاد شدها ست

کلمات کلیدی

, تحلیل ساختاری, گوه, Unwedge, phase 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031223,
author = {قالی باف محمدآبادی, حمید and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {تحلیل ساختاری وعددی، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل انحراف سد سررود},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {تحلیل ساختاری، گوه،Unwedge، phase 2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ساختاری وعددی، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل انحراف سد سررود
%A قالی باف محمدآبادی, حمید
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]