آبیاری و زهکشی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (43-49)

عنوان : ( تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک بر پایه هندسه فرکتال ها )

نویسندگان: سیدمرتضی صادقی , عزیزالله ایزدی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر هندسه فرکتال ها به عنوان یک ابزار مناسب برای تشریح ساختار پیچیده خاک ها به طور گسترده در حال توسعه است. از جکله کارهای شاخص در این زمینه مدل ارائه شده توسط Shepard (1993) برای پیش بینی تابع هدایت هیدرولیکی خاک از روی منحنی مشخصه رطوبتی می باشد. اگر چه این مدل پایه فیزیکی دارد اما یک پارامتر تجربی موسوم به ضریب اعوجاج (T) نیز در آن به کار رفته است که Shepard روش مشخصی برای تعیین T ارائه نکرد. وی تنها به صورت تجربی 1.27، 1.23 و 1.32 را به عنوان مقادیر مناسب T به ترتیب برای خاک های شنی، لومی و رسی ارائه کرد. در این مقاله بر اساس مفاهیم فرکتال ها نشان داده شد که T با توان مدل van Genuchten (n) همبستگی دارد. بر این اساس یک معادله منطقی برای تعیین T ارائه گردید. همچنین با تحلیل رگرسیونی براساس داده های اندازه گیری شده 20 خاک از پایگاه UNSODA، شامل حاک های کلاس های شن، لوم و رس یک معادله تجربی نیز به دست آمد. به منظور صحت سنجی، دو روش مذکور برای شش خاک دیگر از پایگاه UNSODA با بافت های مختلف به کار گرفته شدند. نتایج نشان داد که به جز در موارد خاص، معادله منطقی نتوانست به تخمین های دقیقی منجر شود. اما معادله تجربی توانست تخمین های مدل Shepard را در اکثر موارد بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, فرکتال, Shepard, هدایت هیدرولیکی غیر اشباع, ضریب اعوجاج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031225,
author = {صادقی, سیدمرتضی and ایزدی, عزیزالله and قهرمان, بیژن},
title = {تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک بر پایه هندسه فرکتال ها},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2011},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7942},
pages = {43--49},
numpages = {6},
keywords = {فرکتال، Shepard، هدایت هیدرولیکی غیر اشباع، ضریب اعوجاج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک بر پایه هندسه فرکتال ها
%A صادقی, سیدمرتضی
%A ایزدی, عزیزالله
%A قهرمان, بیژن
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2011

[Download]