مرتع و آبخیزداری, دوره (65), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (315-328)

عنوان : ( بررسی آماری تغییرات رژیم هیدرولوژیک رودخانه‌ها‌ی بخش غربی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه )

نویسندگان: مهدی تیموری , علی فتح زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بهره‌گیری از داده‌های جریان رودخانه در مدل سازی‌های هیدرولوژیک باید داده‌های مناسب، طولانی مدت و دارای شرایط ویژه مانند داده‌های فاقد روند، بدون جهش، تصادفی و نیز تعیین بهترین تابع توزیع در اختیار داشت. در این پژوهش به بررسی شرایط فوق در داده‌های متوسط سالانه جریان 10 ایستگاه هیدرومتری در استان آذربایجان غربی در بازه زمانی 31 ساله (1383-1353) پرداخته شده است. به این منظور برای بررسی روند از روش ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون من‌کندال، در مورد تصادفی بودن داده‌ها از آزمون ناپارامتری ران آزمون، برای بررسی جهش از آزمون ناپارامتری بدون توزیع مجموع تراکمی و برای مطالعه بهترین تابع توزیع از آماره کلموگروف اسمیرنوف برای مقایسه توابع احتمالاتی مختلف استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که تمام ایستگاه‌ها دارای داده‌های تصادفی، بدون جهش و فاقد روند (بجز ایستگاه پل بهراملو) بودند. همچنین بیشتر آنها از تابع توزیع احتمالاتی گاما تبعیت می‌کنند.

کلمات کلیدی

, دبی جریان, پراکندگی, روند, جهش, بهترین برازش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031274,
author = {تیموری, مهدی and علی فتح زاده},
title = {بررسی آماری تغییرات رژیم هیدرولوژیک رودخانه‌ها‌ی بخش غربی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2012},
volume = {65},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5044},
pages = {315--328},
numpages = {13},
keywords = {دبی جریان، پراکندگی، روند، جهش، بهترین برازش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آماری تغییرات رژیم هیدرولوژیک رودخانه‌ها‌ی بخش غربی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه
%A تیموری, مهدی
%A علی فتح زاده
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2012

[Download]