اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (97-126)

عنوان : ( تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86 )

نویسندگان: حمیده سلیمی فر , مصطفی سلیمی فر , محمد رضا شورورزی , سید سعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه میان موجودی سرمایه در گروههای صنعتی استان خراسان رضوی و افزایش بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل تولید در دوره 1386-1382 میباشد. به‌این منظور ابتدا به بررسی ادبیات موجود در زمینه بهرهوری، اهمیت بهرهوری و سابقه آن در آسیا پرداخته شده است. سپس به طور خلاصه تاریخچه صنعت در استان خراسان رضوی از ابعاد مختلف بررسی شده و در ادامه پس از تخمین موجودی سرمایه به تفکیک گروههای صنعتی مورد بحث، به کمک برآورد یک مدل مناسب، فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تابع کاب- داگلاس و دادههای تلفیقی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که رابطه مثبت و معناداری بین افزایش موجودی سرمایه و بهرهوری نیروی کار و نیز بین افزایش موجودی سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره مورد مطالعه وجود داشته است.

کلمات کلیدی

, تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382, 86
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031333,
author = {حمیده سلیمی فر and سلیمی فر, مصطفی and محمد رضا شورورزی and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-7790},
pages = {97--126},
numpages = {29},
keywords = {تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86
%A حمیده سلیمی فر
%A سلیمی فر, مصطفی
%A محمد رضا شورورزی
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2011

[Download]