شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( اولین گزارش از پتروپودها و کاربرد آنها در عمق سنجی دیرینه سازندخانگیران (شرق حوضه کپه داغ) )

نویسندگان: مرضیه وحدتی راد , محمد وحیدی نیا , عباس صادقی , حسین وزیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش مورد مطالعه در دهانه ورودی ناودیس چهل کمان در شرق حوضه کپه داغ برونزد دارد. مجموعه ارجاع داده می شود، از بخش آغازین رسوبات Limacinidae کوچکی از پتروپودهای فسیل که به خانواده ائوسن میانی سازند خانگیران گزارش شده است. این اولین گزارش از پتروپودهای فسیل این سازند می باشد. این تحقیق منجر به شناسایی 3 دسته و 3 گونه از 2 جنس پتروپود گردید. برمبنای فرامینیفرهای و نشان دهنده سن لوتتین می باشند. حضور E پلانکتونیک، رسوبات پتروپوددار معادل با بایوزون 8 گاستروپودهای پلانکتونیک اهمیت پالئواکولوژیکی دارد زیرا پراکندگی پتروپودها تحت تأثیر عوامل محیطی مانند دما، شوری، عمق، محتوی اکسیژن آب و ... می باشد. براساس مطالعه پتروپودها و محاسبه عمق طبق عمق قدیمه حدود 500 متر برای ضخامت مورد نظر از این سازند Van der Zwaan et al. ( مدل ( 1990 پیشنهاد می شود. حضور آنها همراه با فرامینیفرها در سازند خانگیران نشان دهنده ته نشست در یک حوضه می باشد. (ACD) دریای باز بالای عمق موازنه آراگونیت

کلمات کلیدی

, پتروپود Limacinidaeا سازند خانگیران, ناودیس چهل کمان, ائوسن میانی, لوتتین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031412,
author = {وحدتی راد, مرضیه and وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی and حسین وزیری مقدم},
title = {اولین گزارش از پتروپودها و کاربرد آنها در عمق سنجی دیرینه سازندخانگیران (شرق حوضه کپه داغ)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پتروپود Limacinidaeا سازند خانگیران، ناودیس چهل کمان، ائوسن میانی، لوتتین،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از پتروپودها و کاربرد آنها در عمق سنجی دیرینه سازندخانگیران (شرق حوضه کپه داغ)
%A وحدتی راد, مرضیه
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%A حسین وزیری مقدم
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]