اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی(غیر زیستی) , 2012-10-31

Title : ( تأثیر تنش شوری بر پارامترهای متعدد بیوشیمیایی در مراحل اولیه فنولوژیکی گیاهچه نخود (Cicer arietinum L) )

Authors: Mohammad Arefian , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Ali Ganjeali ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تنش شوری بعنوان یکی از مهمترین تنش‌هاش غیر زیستی، مسبب دیگر تنش‌های ثانویه مانند تنش اکسیداتیو شده و نهایتاً به مرگ سلول منتهی می‌شود. با وجود حساسیت بالای نخود به تنش شوری، گزینش ژنوتیپ‌های متحمل و دارای آستانه کاهش عملکرد بالا، کارآمدترین روش مقابله می‌باشد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی انجام شده و نمونه‌گیری‌ها در مراحل اولیه رشد گیاهچه و آغاز گل‌انگیزی با سه تکرار انجام شد. نتایج بیانگر آن بود که با افزایش غلظت شوری، مقدار مالون دی آلدئید در همه ژنوتیپ‌ها افزایش داشت، بطوری که ژنوتیپ‌ MCC806 با2/3 برابر، بیشترین افزایش و ژنوتیپ MCC544 با 6/1 برابر، کمترین افزایش را داشتند. میزان پرولین و پروتئین مخصوصاً در ژنوتیپ‌های MCC544 و MCC760 به ترتیب با 28 و 18 برابر افزایش پرولین و 3/1 و 4/1 برابر افزایش پروتئین، اختلاف معنی‌داری با ژنوتیپ‌های دیگر بخصوص در مرحله آغاز گل‌انگیزی و غلظت 12 dS.m-1 نشان دادند. در شدت‌ بالای تنش (12 dS.m-1)، ژنوتیپ‌ MCC760 نه تنها مقدار رنگدانه‌های فتوسنتزی (شامل کلروفیل‌های a، b و کارتنوئید‌ها) بیشتری داشت، بلکه در غلظت 12 dS.m-1 شدت افت کمتر و ضریب ثبات کلروفیل آن (75%) بصورت معنی‌دار بیشتر از سایر نوتیپ‌ها بود. بطور کلی نتایج حاکی از آن بود که پارامترهایی چون، پرولین و ضریب ثبات کلروفیل، از قابلیت خوبی برای تمایز صفت تحمل به شوری برخوردار بوده و بنظر می‌رسد زمان مناسب برای نمونه‌گیری در این شرایط مرحله آغاز گل‌انگیزی (با حداکثر اختلاف بین ژنوتیپ‌های حساس و متحمل) بود.

Keywords

, تنش شوری, نخود, پرولین, پروتئین محلول, رنگدانه‌های فتوسنتزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031466,
author = {Arefian, Mohammad and Vessal, Saeedreza and Bagheri, Abdolreza and Ganjeali, Ali},
title = {تأثیر تنش شوری بر پارامترهای متعدد بیوشیمیایی در مراحل اولیه فنولوژیکی گیاهچه نخود (Cicer arietinum L)},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی(غیر زیستی)},
year = {2012},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {تنش شوری، نخود، پرولین، پروتئین محلول، رنگدانه‌های فتوسنتزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تنش شوری بر پارامترهای متعدد بیوشیمیایی در مراحل اولیه فنولوژیکی گیاهچه نخود (Cicer arietinum L)
%A Arefian, Mohammad
%A Vessal, Saeedreza
%A Bagheri, Abdolreza
%A Ganjeali, Ali
%J اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی(غیر زیستی)
%D 2012

[Download]