آبخیزداری ایران, دوره (4), شماره (12), سال (2010-12) , صفحات (19-26)

عنوان : ( نقش جنگل بلوط در پیشگیری زمین لغزش (شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری) )

نویسندگان: علی طالبی , محمدتقی دستورانی , محمد حسین ایران نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش جنگل بلوط در پیشگیری زمین لغزش در شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, زمین لغزش, پایداری دامنه, جنگل بلوط, ضریب اطمینان, بیشاپ و و استان چهارمحال و بختیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031637,
author = {علی طالبی and دستورانی, محمدتقی and محمد حسین ایران نژاد},
title = {نقش جنگل بلوط در پیشگیری زمین لغزش (شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری)},
journal = {آبخیزداری ایران},
year = {2010},
volume = {4},
number = {12},
month = {December},
issn = {2008-9554},
pages = {19--26},
numpages = {7},
keywords = {زمین لغزش، پایداری دامنه، جنگل بلوط، ضریب اطمینان، بیشاپ و و استان چهارمحال و بختیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش جنگل بلوط در پیشگیری زمین لغزش (شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری)
%A علی طالبی
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمد حسین ایران نژاد
%J آبخیزداری ایران
%@ 2008-9554
%D 2010

[Download]