هیدرولیک, دوره (6), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (1-17)

عنوان : ( بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، تاثیر ضخامت، انحنا، عمق فرورفتگی و سرعت حرکت یک هیدروفویل غوطه ور در آب با یک روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. روش عددی استفاده شده بر اساس الگوریتم فشار مبنا بوده و از تکنیک SIMPLE برای حل معادلات ناویراستوکس، و از ایده VOF برای شبیه سازی دو فاز آب و هوا بهره گرفته شده است. از مدل آشفتگیk-ε و اسکیم مرتبه دوم بالادست برای طرح های تفاضلی استفاده گردیده است. بمنظور بررسی صحت روند حل عددی، قسمتی از نتایج شبیه سازی حاضر با نتایج تجربی منتشر شده مقایسه و روند شبیه سازی را تایید می نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با افزایش ضخامت هیدروفویل ضرایب برا و پسا بیشتر می شوند، ولی نسبت برا به پسا روند کاهشی دارد. از طرفی با افزایش انحنا، هر چند که ضریب برا و پسا افزایش می یابد، اما نسبت برا به پسا نیز روند صعودی دارد، لذا در انتخاب مقطع مناسب برای هیدروفویل‌ها، هر چه ضخامت کمتر و انحنا بیشتر باشد، عملکرد هیدرودینامیکی آن مطلوبتر است. تغییر مقطع هیدروفویل حتی بر جریان هوا و لایه مرزی تشکیل شده روی سطح آب نیز تاثیر می گذارد. همچنین با افزایش عمق و زاویه حمله، ضریب برا و پسا روند رو به رشدی دارند که منجر به افزایش نسبت برا به پسا می شود. با افزایش سرعت، ضرایب برا و پسا کاهش می یابد و در مجموع نسبت برا به پسا نیز کم می شود.

کلمات کلیدی

, : هیدروفویل, موج, برا, پسا, عملکرد هیدرودینامیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031739,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and اسماعیلی, علی},
title = {بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب},
journal = {هیدرولیک},
year = {2012},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-4237},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {: هیدروفویل، موج، برا، پسا، عملکرد هیدرودینامیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A اسماعیلی, علی
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2012

[Download]