هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سیب زمینی ( Solanum tuberosum var. Agria ) )

نویسندگان: الهام امجدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ش رَی یکی از ه وْتریی ع اَهل کا شّ رشذ گیا ت لَیذ آى را در سطح ج اِى هی باشذ . در تحقیق حاضر ب ه ظٌ رَ بررسی تاثیر 0( بر صفات ه رَف فَیسی لَ شَیک، آزهایشی ب ص رَت فاکت رَیل در قالب طرح کاهلا تصادفی با س 100 150 mM( کلریذ سذین 0 پرلیت: /5 : 0/25 : 0/ تکرار ا جًام شذ. غذ اّی سیب زهی یٌ ت سَط قارچ کش ب هٌَیل ضذ عف یًَ در خاک با سًبت اّی 25 شی: خاک کاشت شذ ذً . 20 ر زٍ پس از کاشت تیوار ا جًام شذ یک فّت پس از تیوار برداشت ص رَت گرفت سپس س جٌش صفات ه رَف فَیسی لَ شَیک ا جًام شذ. بررسی اّ شًاى داد ک ط لَ ساق ریش ،ِ قطر ساق ،ِ هیساى کلر فٍیل کل عذد کلر فٍیل هتر 100 150 mM 100 ( کا شّ هع یٌ داری یافت، از طرف دیگر در کلریذسذین 150 mM( زٍى خشک برگ با افسایش ش رَی سًبت کلر فٍیل b a وّچ یٌی وّبستگی هثبت هع یٌ داری بیی ، )P > 0/ افسایش یافت ک سًبت ب شا ذّ هع یٌ دار ب دَ ) 05 جٍ دَ داشت. ب اٌبرایی ش رَی باعث کا شّ رشذ در گیا اّى هی ش دَ ک ب دلیل ) R2  0/ کلر فٍیل کل ) 9924 SPAD عذد کا شّ فت سَ تٌس در اثر کا شّ سطح برگ، تجوع ی ىَ سذین کلر در ا ذًام اّ تخریب ساختواى کلر پٍلاست هی باشذ.

کلمات کلیدی

, ت شٌ ش رَی, یٍصگی اّی ه رَف فَیسی لٍَشیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031835,
author = {الهام امجدی and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سیب زمینی ( Solanum tuberosum var. Agria )},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ت شٌ ش رَی، یٍصگی اّی ه رَف فَیسی لٍَشیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سیب زمینی ( Solanum tuberosum var. Agria )
%A الهام امجدی
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]