برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031858,
author = {Hamzei, Ehsan and Lakzian, Amir and Astaraei, Ali Reza and Fotovat, Amir},
title = {تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش},
booktitle = {سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب},
year = {2012},
location = {ساری, IRAN},
keywords = {بیوچار، پساب، فراهمی کادمیوم، ماشامروزه افزایش جمعیت و در مقابل آن خشکسالی های پی درپی و کمبود آب، توجه پژوهشگران را به استفاده از آب های غیر متعارف جلب کرده است. با وجود مزایای استفاده از فاضلاب ها در کشاورزی، به علت وجود بعضی از آلاینده ها (به خصوص عناصر سنگین) در فاضلاب ها استفاده از آنها در کشاورزی محدود شده است. لذا کاربرد فاضلاب ها در کشاورزی به بررسی بیشتر و به-کارگیری مدیریت های کاراتر نیاز دارد. این آزمایش با هدف بررسی تاثیر بیوچار و آبیاری با فاضلاب بر فراهمی کادمیم در خاک و رشد گیاه ماش در خاک های مناطق خشک، در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. تیمارها شامل چهار سطح بیوچار (صفر، 1%، 2% و 3%) و چهار تیمار آبیاری با نسبت های مختلف فاضلاب و آب شهری (صفر، 25%، 50% و 100% فاضلاب) اعمال شد. سطوح مختلف فاضلاب باعث افزایش فراهمی کادمیم در خاک شد. افزایش بیوچار، در سطوح بالای فاضلاب موجب افزایش شوری خاک شد و در پی آن فراهمی عنصر کادمیم در خاک نیز افزایش یافت. کاربرد فاضلاب باعث کاهش رشد گیاه شد، اما افزایش بیوچار فقط در سطوح پایین فاضلاب، اثر منفی فاضلاب را بهبود بخشیدو موجب افزایش رشد گیاه شد ولی در سطوح بالای فاضلاب، سبب کاهش رشد گیاه شد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش
%A Hamzei, Ehsan
%A Lakzian, Amir
%A Astaraei, Ali Reza
%A Fotovat, Amir
%J سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
%D 2012

[Download]