بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Fotovat


موارد یافت شده: 250

1 - مقایسه میزان جذب کادمیم از خاک توسط اندام‌های مختلف در برخی ارقام گندم نان و دوروم ) (چکیده)
2 - بررسی کارایی جاذب های آلی و معدنی مختلف در کاهش کادمیم فراهم در خاک (چکیده)
3 - بهسازی خاک آلوده به کادمیم با کاربرد جاذب های آلی و معدنی مختلف (چکیده)
4 - بررسی کارایی جاذب های آلی و معدنی مختلف در کاهش کادمیم فراهم در خاک (چکیده)
5 - تأثیر سیلیسیوم در کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی ازسمیت کادمیوم در گندم در شرایط هیدروپونیک (چکیده)
6 - بررسی کارایی جاذب های آلی و معدنی مختلف در کاهش کادمیم فراهم در خاک (چکیده)
7 - تاثیر زمان هوادهی و نسبت بر برخی ویژگی‌های شیمیایی چای هوازی کودهای گاوی و ورمی‌کمپوست (چکیده)
8 - اثرات اسید هیومیک و عصاره سیر بر وزن خشک و غلظت پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی (چکیده)
9 - تأثیر برگپاشی عصاره سیر بر وزن خشک و جذب پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی (چکیده)
10 - اثرات برگ‌‌پاشی اسید هومیک و عصاره سیر بر ذب عناصر غذایی (NPK) و رشد گندم در شرایط تنش خشکی (چکیده)
11 - بررسی فاکتور انتقال و تمع زیستی کادمیم در ارقام مختلف گندم نان و دوروم دریک خاک آهکی آلوده (چکیده)
12 - Simultaneous removal of four aflatoxins using magnetic nanobentonite as a green and fast sorbent: kinetic, thermodynamic, and isotherm investigation (چکیده)
13 - Nitrate adsorption using green iron oxide nanoparticles synthesized by Eucalyptus leaf extracts: Kinetics and effects of pH, KCl salt, and anions competition (چکیده)
14 - Highly selective removal of nitrate and perchlorate by organoclay (چکیده)
15 - Does the Nano Character and Type of Nano Silver Coating Affect Its Influence on Calcareous Soil Enzymes Activity? (چکیده)
16 - Effect of Coating Agents of Silver Nanoparticles on Their Accumulation in and Growth of Radish (Raphanus sativus ) (چکیده)
17 - بارگزاری همزمان آمونیوم و پتاسیم روی زئولیت و کاربرد آن به عنوان کود کندرها در کشت ذرت (چکیده)
18 - تاثیر هیدروکسید مضاعف لایه‌ای با آنیون بین لایه‌ای فسفات بر فراهمی فسفر در یک خاک آهکی (چکیده)
19 - اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاک (چکیده)
20 - Effects of methanol-activated biochar on tetracycline concentration and soil microbial activities in the presence of copper (چکیده)
21 - Pedogenesis and Distribution of Ni and Cr in an Ultramafic Soil Toposequence under Arid Climate (چکیده)
22 - اثرات اسید هیومیک و عصاره سیر بر وزن خشک و غلظت پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی (چکیده)
23 - تاثیر محرکهای زیستی مختلف بر انتقال مجدد بور در گیاه اسفناج (چکیده)
24 - تأثیر بیوچار بر بهبود فعالی تهای میکروبی در یک خاک آلوده به تتراسایکلین (چکیده)
25 - بررسی تاثیر هوادهی بر برخی خصوصیات شیمیایی چای ورمی کمپوست (چکیده)
26 - اثر عنصر روی در حضور ورمی کمپوست و کود دامی بر رشد و جذب روی در گیاه گندم (چکیده)
27 - تأثیر لجن فاضلاب بر مقدار فلزات روی و نیکل در گیاه پیازچه (چکیده)
28 - مقایسه تاثیر زمان هوادهی بر برخی ویژگی های شیمیایی چای کودهای گاوی و ورمی کمپوست (چکیده)
29 - بررسی نانوجاذب‌های شبه‌هیدروتالسیت دارای روی و منیزیم در جذب و واجذب بُر از محیط آبی (چکیده)
30 - میکرو/نانو پلاستیک‌ها، آلاینده‌های نوظهور در خاک (چکیده)
31 - ارزیابی آلودگی و منش برخی عناصر سنگین در خاک‌های کشاورزی جنوب سبزوار، شمال شرق ایران (چکیده)
32 - Effect of Organic Waste and Humic Acid on Some Growth Parameters and Nutrient Concentration of Pistachio Seedlings (چکیده)
33 - Availability and Uptake of Phosphorus and Zinc by Maize in the Presence of Phosphate-Containing Zn-Al-LDH in a Calcareous Soil (چکیده)
34 - اثر کاربرد اسید هیومیک و کود فسفر بر رشد ریشه، جذب و جریان به درون فسفر در گیاه نیشکر (چکیده)
35 - اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر (چکیده)
36 - تاثیر اسید هومیک و کود فسفر بر آنزیم‌های فسفاتاز، کربن فعال و فسفر قابل استفاده در ریزوسفر گیاه نیشکر (چکیده)
37 - Chemical and Spectroscopic Characterization of Humic Acids Extracted from Filter Cake using Different Basic Solutions (چکیده)
38 - تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان تحت تنش سرب (چکیده)
39 - Adsorption of Boron from a Simulated Soil Solution Using Zn–Al and Mn-Doped Zn–Al Layered Double Hydroxides (چکیده)
40 - اثر نانوهیدروکسیآپاتیت بر برخی شاخصهای زیستی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم (چکیده)
41 - مقایسه توان گیا پالایی سرب از خاک آلوده توسط وتیور و کلم زینتی (چکیده)
42 - جداسازی،غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترن (چکیده)
43 - ویژگی‏ های رشدی و ترمودینامیکی فرانکنیا در بسترهای کشت مختلف در دیوار سبز خارجی (چکیده)
44 - Glutathione supplementation prevents iron deficiency in Medicago scutellata grown in rock sand under different levels of bicarbonate (چکیده)
45 - بررسی تولید بیوسورفاکتانت توسط کنسرسیوم باکتریایی جدا شده از خاک آلوده به مواد نفتی (چکیده)
46 - بهبود تجزیه زیستی آلاینده هیدروکربنی بنزوپیرن با استفاده از دسته‌باکتریایی تولید کننده سورفاکتانت زیستی (چکیده)
47 - Evaluating the environmental performance of the growing media in a green wall system in a dry climate region (چکیده)
48 - Soil available water and plant growth in relation to K:Na ratio (چکیده)
49 - ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده (چکیده)
50 - اثر اسید سیتریک، نیتریلو تری استیک اسید و پلی اکریل آمید آنیونی بر گیاه‌پالایی نیکل به وسیله ذرت و آفتابگردان (چکیده)
51 - اثر نانو و میکرو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در تثبیت کادمیم در سوسپانسیون‌های خاک در حضور اسید‌هومیک (چکیده)
52 - انتقال نانوذرات TiO2 در ستونهای خاک دست نخورده: تأثیر نرخ جریان (چکیده)
53 - تأثیر غلظت پس‌زمینه نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیم بر انتقال آن‌ها در خاک‌های غیراشباع (چکیده)
54 - Comparison of Foliar and Soil Fe Fertilization on Medicago scutellata Physiological-Biochemical Characteristics and Active Iron in Soils Containing Different Amounts of Lime (چکیده)
55 - بررسی تاثیر سیستم ریشه گیاهان وتیور و کلم زینتی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (چکیده)
56 - تاثیر نوع بستر کشت و گونه گیاهی بر عملکرد کیفی و شاخص رشد دیوار سبز خارجی در شرایط اقلیمی مشهد در فصل تابستان (چکیده)
57 - انتخاب بستر کشت، فاکتور تعیین کننده برای استقرار و رشد گیاهان در دیوار سبز خارجی (چکیده)
58 - اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک (چکیده)
59 - اثرات شوری و کادمیم خاک بر غلظت سلنیم و کادمیم در گندم (چکیده)
60 - تخمین انرژی جذب سطحی سرب در خاک توسط همدمای دوبینین رادشکویچ (چکیده)
61 - بررسی تاثیر چهار نوع کلات کننده آلی بر فراهمی روی در خاک و جذب آن توسط ذرت در یک خاک آلوده (چکیده)
62 - اثر غلظت کادمیم بر جذب آن توسط بنتونایت و نانوبنتونایت (چکیده)
63 - مقایسه کود گاوی و بیوچار حاصل از آن از لحاظ ترکیب محتوا و تاثیرگذاری بر برخی خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی (چکیده)
64 - تأثیر بیوچارهای مختلف و مواد اولیه آن‌ها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عناصر غذایی با گذشت زمان در یک خاک آهکی (چکیده)
65 - Multivariate and geostatistical analyses of selected heavy metals in surface soils of Semnan industrial complex and surrounding areas (چکیده)
66 - بررسی پاسخ گندم (Triticum aestivum L.) به مصرف سلنیم تحت شرایط تنش کادمیم (چکیده)
67 - کاربرد تجزیه مؤلفه های اصلی برای شناسایی تغییرات ویژگی‌های خاک ناشی از آبیاری با پساب در اراضی حاشیه رودخانه کشف‌رود (چکیده)
68 - تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) (چکیده)
69 - Glutathione foliar fertilisation prevents lime‐induced iron chlorosis in soil grown Medicago scutellata (چکیده)
70 - Different modelling approaches for predicting titanium dioxide nanoparticles mobility in intact soil media (چکیده)
71 - بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou) تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سرب (چکیده)
72 - بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15 (چکیده)
73 - تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) (چکیده)
74 - جذب کادمیم در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در سوسپانسیون های خاک (چکیده)
75 - Identification of Bacterial Isolates of Pseudomonas fluorescens siderophore from Rhizosphere of Corn Fields and Evaluation of Iron Absorption by Corn (چکیده)
76 - Selenium improves physiological responses and nutrient absorption in wheat (Triticum aestivum L.) grown under salinity (چکیده)
77 - Effect of different K:Na ratios in soil on dispersive charge, cation exchange and zeta potential (چکیده)
78 - Interaction of selenium and cadmium in wheat at different salinities. (چکیده)
79 - Green synthesis of iron nanoparticles by Rosemary extract and cytotoxicity effect evaluation on cancer cell lines (چکیده)
80 - تأثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی های ساختمانی خاک (چکیده)
81 - Combined effects of polyacrylamide and nanomagnetite amendment on soil and water quality, Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
82 - Leaching behaviour of a sandy soil amended with natural and NH4+ and K+ saturated clinoptilolite and chabazite (چکیده)
83 - Synthesis of organo-montmorillonite and its effect on soil urease and L-glutaminase activites (چکیده)
84 - تأثیر افزودن رس مونت موریلونیت و رس آلی بر فعالیت آنزیم اوره‎آز و ال-آسپاراژیناز در خاک (چکیده)
85 - بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذره آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک (چکیده)
86 - Impact of monovalent cations on soil structure. Part I. Results of an Iranian soil (چکیده)
87 - توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک (چکیده)
88 - Salt and alkali stresses reduction in wheat by plant growth promoting haloalkaliphilic bacteria (چکیده)
89 - مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکی (چکیده)
90 - Comparison of adsorption and desorption of phosphate on synthesized Zn-Al LDH by two methods in a simulated soil solution (چکیده)
91 - تاثیر مدیریت بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (چکیده)
92 - اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (چکیده)
93 - QUANTITATIVE COMPARISON OF AMMONIA AND 3-INDOLEACETIC ACID PRODUCTION IN HALOPHILIC, ALKALOPHILIC AND HALOALKALOPHILIC BACTERIAL ISOLATES IN SOIL (چکیده)
94 - مقایسه کمی تولید آمونیاک و تری‌ایندول استیک اسید در جدایه‌های باکتریایی شور، قلیا و شور و قلیاپسند خاک (چکیده)
95 - ارزیابی میزان آلودگی برخی از عناصر سنگین در خاک سطحی شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
96 - بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک (چکیده)
97 - اثر هیدروکسید مضاعف لایه ای به عنوان یک کود کندرهای فسفره (چکیده)
98 - تاثیر نسبتهای جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا خشک و - معادل مکش ماتریک 055 کیلوپاسکال (چکیده)
99 - مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک (چکیده)
100 - Bioavailability of coated and uncoated ZnO nanoparticles to cucumber in soil with or without organic matter (چکیده)
101 - بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک (چکیده)
102 - واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم (چکیده)
103 - اثر قارچ‌های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک‌های آلوده به آرسنیت و آرسنات به‌وسیله گیاه آفتابگردان (چکیده)
104 - تعیین اعداد مرجع و محدودیت عناصر غذایی برای پرتقال با استفاده از روش تشخیص چند گانه عناصر غذایی (چکیده)
105 - Effect of foliar spray of calcium and zinc on yield, nutrients concentration and fruit quality of orange (چکیده)
106 - Effects of coated and non-coated ZnO nano particles on cucumber seedlings grown in gel chamber (چکیده)
107 - Phytoremediation using Poa pratensis balin lawn and sludge in Mashad industrial town treatment plant (چکیده)
108 - تاثیر نسبت های مختلف Na/K محلول خاک بر مقاومت کششی و تردی خاکدانه ها (چکیده)
109 - اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی (چکیده)
110 - بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه (چکیده)
111 - اثرات آبیاری طولانی‌ مدت با پساب تصفیه‌ خانه پرکندآباد بر برخی خصوصیات شیمیایی و زیستی خاک (چکیده)
112 - اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه (چکیده)
113 - بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی (چکیده)
114 - مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (چکیده)
115 - مطالعه تأثیر کادمیم، روی و زئولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی(Hypericum perforatum L.) (چکیده)
116 - The study of industrial town refinery sludge effects on Festuca arundinacea Schreb growth and phytoremediation capacity (چکیده)
117 - مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از چند کانی میکایی با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیم و تترافنیل بوران سدیم (چکیده)
118 - اثر اسید اگزالیک در افزایش قابلیت استفاده فسفر برای گیاه گندم (چکیده)
119 - تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک (چکیده)
120 - اثر کاربرد همیک اسید بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک (چکیده)
121 - تاثیر فولویک اسید در جذب سطحی سرب در یک خاک آهکی (چکیده)
122 - تغییرات غلظت Cr، Ni و Mn در خاک های تشکی شده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ های فوق بازی در غرب مشهد (چکیده)
123 - بررسی ایزوترم جذب تتراسایکلین در مونت موریلونایت در حضور ماده آلی (چکیده)
124 - اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک (چکیده)
125 - تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر توزیع فرم های مختلف عناصر کادمیوم، سرب و نیکل افزوده شده به دو خاک آهکی (چکیده)
126 - تاثیر دو ساله روشهای اعمال اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال های پسته در شرایط مزرعه (چکیده)
127 - تأثیر پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری پرکند آباد مشهد بر روی تنفس و زیست توده میکروبی و کربن آلی خاک‌های آبیاری شده با آن (چکیده)
128 - بررسی تأثیر غلظت های مختلف پتاسیم بر روی مقادیر مقاومت فروروی خاک و پایداری خاکدانه ها (چکیده)
129 - Cadmium Removal from Saline Soil Suspension by Ti Nanoparticles (چکیده)
130 - تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمی (چکیده)
131 - Investigation of DNA changes in wheat (Triticum aestivum L.) induced by cadmium using random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis (چکیده)
132 - اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی (چکیده)
133 - بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
134 - تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد (چکیده)
135 - توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد (چکیده)
136 - رها‌سازی شکل‌های محلول، تبادلی و غیر‌تبادلی پتاسیم در برخی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار تحت تاثیر اسید اگزالیک (چکیده)
137 - تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی ( مطالعه موردی: دشت مشهد ) (چکیده)
138 - اثر مصرف بهینه نیتروژن در کاهش اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ‌های گندم نان دیم (چکیده)
139 - مقایسه کارآیی گیاه پالایی با استفاده از سسبانیا (Sesbania acuelata)، روناس (Rubia tinctorum) و مَرغ (Cynodon dactylon) و روش های شیمیایی در اصلاح یک خاک شور سدیمی (چکیده)
140 - تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک (چکیده)
141 - تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم (چکیده)
142 - تعیین نقاط حساس (Hotspots) عنصر سرب در خاک های حومه و شهر مشهد با استفاده از شاخص های جامع و منطقه ای مورن (چکیده)
143 - ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنز (چکیده)
144 - بررسی تغییرات عناصر سنگین سرب، روی و مس در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
145 - ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک (چکیده)
146 - تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی (چکیده)
147 - Evaluation of Zn–Al–SO4 layered double hydroxide for the removal of arsenite and arsenate from a simulated soil solution: Isotherms and kinetics (چکیده)
148 - Bettio, Antonio (چکیده)
149 - In situ stabilization of As and Sb with naturally occurring Mn, Al andFe oxides in a calcareous soil: Bioaccessibility, bioavailability andspeciation studies (چکیده)
150 - Effect of Soil Conditioners on Cation Ratio of Soil Structural Stability, Structural Stability Indicators in a Sodic Soil, and on Dry Weight of Maize (چکیده)
151 - Improving soil physical indicators by soil amendments to a saline-sodic soil (چکیده)
152 - اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی (چکیده)
153 - ارتباط پذیرفتاری مغناطیسی و عناصر سنگین در خاک سطحی دشت مشهد (چکیده)
154 - مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندم (چکیده)
155 - اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
156 - کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور – سدیمی (چکیده)
157 - تاثیر کلرید باریم بر آزاد‌سازی پتاسیم در تعدادی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار و بررسی سینتیک آزاد‌سازی پتاسیم در این کانی‌ها (چکیده)
158 - Speciation of Pb in a Contaminated Calcareous Soil Amended with Nano-Sized Zero-Valent Iron (nZVI) and Cow Manure (چکیده)
159 - مقایسه سه اسید آلی اگزالیک، سیتریک، مالیک و نم کهای سدیمی آن در استخراج فسفر از یک خاک (چکیده)
160 - تجزیه زیستی نرمال–هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سود و موناس و برخی باکتریهای بومی مناطق آلوده به نفت (چکیده)
161 - بررسی امکان استفاده از اگزالیک اسید به منظور افزایش بهره وری کود فسفر در خاک (چکیده)
162 - Assessment of Concentrations of Nano and Bulk Iron Oxide Particles on Early Growth of Wheat (Triticum aestivum L.) (چکیده)
163 - بررسی تاثیر اندازه ذرات و نوع عصاره‌گیر بر شکل‌های مختلف پتاسیم برخی کانی‌های میکایی و فلدسپات پتاسیم (چکیده)
164 - بررسی تاثیر دیاتومیت و دیاتومیت اصلاح شده بر سرب قابل دسترس در خاک (چکیده)
165 - تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین (چکیده)
166 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
167 - بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum) (چکیده)
168 - تاثیر کرم خاکی بر جذب مس و کادمیوم خاک در گیاه ذرت (چکیده)
169 - تأثیر کاربرد فاضلاب‌های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه‌آب‌های خروجی از ستون‌های خاک (چکیده)
170 - Effect of Cadmium and Lead on Quantitative and EssentialOil Traits of Peppermint (Mentha piperita L (چکیده)
171 - استفاده از عصاره‌گیر تیزاب سلطانی به‌عنوان شاخصی از کانی‌های پتاسیم‌دار موجود در خاک (چکیده)
172 - بررسی تاثیر اندازه بر شکل‌های مختلف پتاسیم کانی‌های مهم سیلیکاته پتاسیم‌دار (چکیده)
173 - مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم (Triticum aestivum L.) با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی (چکیده)
174 - تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم (چکیده)
175 - کاربرد جذب کننده‌های آلی در اصلاح خاکهای آلوده به کروم 6 ظرفیتی (چکیده)
176 - Effects of Concentrations of Bulk and Nanosized Titanium Dioxide (TiO2) on Germination of Wheat Seed (چکیده)
177 - اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک (چکیده)
178 - مقایسه تاثیر نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و اکسیدهای آهن بر فراهمی فلزات سنگین در یک خاک آهکی (چکیده)
179 - تأثیر لجن فاضلاب و کیلیت بر رفتار شیمیایی فلز سنگین نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکی (چکیده)
180 - تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم(Triticum aestivum L.) (چکیده)
181 - Effects Silver Nanoparticles and Magnetic Field on Growth of Fodder Maize (Zea mays L (چکیده)
182 - اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک شور - سدیمی، با استفاده از روشهای شیمیایی و گیاه-پالایی (چکیده)
183 - بررسی تجزیه زیستی نرمال- هگزادکان بوسیله باکتریهای سودوموناس (چکیده)
184 - اثر فلزات سنگین و آهک بر جمعیت نماتدی خاک (چکیده)
185 - واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) در مقایسه با ذرات غیر نانو (چکیده)
186 - Impact of Bulk and Nanosized Titanium Dioxide (TiO2) on Wheat Seed Germination and Seedling Growth (چکیده)
187 - Effects of heavy metals and organic matter on nematode population in soil (چکیده)
188 - The Effect of EDTA and EDDS on Phytoextraction of Cd and Zn by Zea mays (چکیده)
189 - Evaluation of the Efficiency of Nanoscale Zero-Valent Iron (nZVI) to Stabilize Heavy Metals in a Calcareous Soil (چکیده)
190 - تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه (چکیده)
191 - بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن (چکیده)
192 - Redistribution of Ag in Two Calcareous and Noncalcareous Spiked Soils (چکیده)
193 - اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) (چکیده)
194 - غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم (چکیده)
195 - بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظت آهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا (چکیده)
196 - کاربرد نانو ذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد و عملکرد گیاه ذرت (چکیده)
197 - مقایسه اثر اکسیدهای آهن معمولی و نانو ضایِعاتی بر جذب و تجمع آهن در گیاه گندم در یک خاک آهکی (چکیده)
198 - Nano Iron Oxide Particles efficiency on Fe, Mn, Zn and Cu Concentrations in Wheat Plant (چکیده)
199 - بررسی کارایی نانوپودر آهن در تثبیت عناصر سنگین در یک خاک آهکی (چکیده)
200 - Sand–soil–organic Matter Filter Column for Removal of Heavy Metals from Industrial Waste Water (چکیده)
201 - Assessment of Ni and Zn Contamination in Polluted Soil by Kriging Method in Northeast Iran (Mashhad) (چکیده)
202 - Effect of Copper and Organic Matter on Copper Distribution in Two Calcareous Soils (چکیده)
203 - اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه (چکیده)
204 - تأثیر کاربرد مواد آلی و نیتروژن معدنی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک (چکیده)
205 - Using EDTA as a Chelating Agent in Phytoextraction of Cd and Ni from Multi Contaminated Soil and Its Effects on Plant Growth (چکیده)
206 - تأثیر غلظتهای مختلف اورانیم بر جمعیتهای میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک (چکیده)
207 - تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات (چکیده)
208 - فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان (چکیده)
209 - بررسی امکان جذب فلزات‌سنگین موجود در فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلی (چکیده)
210 - تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) در دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
211 - بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک (چکیده)
212 - Effect of Thiobacillus, sulfur, and vermicompost on the water-soluble phosphorus of hard rock phosphate (چکیده)
213 - اثر کمپوست زواید شهری و مس بر غلظت مس در دو خاک آهکی (چکیده)
214 - تاثیر غلظتهای مختلف اورانیوم (238U) بر جمعیتهای میکروبی و فعالیتهای آنزیمی خاک (چکیده)
215 - مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
216 - بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا (چکیده)
217 - تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
218 - تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم (چکیده)
219 - مقایسه فیلترهای شن-خاک-ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن (چکیده)
220 - مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
221 - بررسی کارایی فیلتر شن- خاک – ماده‌آلی، در حذف فلزات سنگین مس، نیکل، روی و کروم از فاضلاب صنعتی (چکیده)
222 - تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکی (چکیده)
223 - The effect of clay particles on the efficiency of bioleaching process (چکیده)
224 - فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر ذرت (چکیده)
225 - اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک (چکیده)
226 - فراهمی فسفر در خاک غنی شده با پودر استخوان و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
227 - تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر (چکیده)
228 - اثر کمپوست گاوی بر عملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی (چکیده)
229 - کاربرد فیلتر شن-خاک-پوسته برنج برای کاهش فلزات سنگین موجود در فاضلاب (چکیده)
230 - تاثیر فعالیتهای صنعتی و شهری بر غلظت نیکل در دو فرم کل و قابل جذب در برخی خاکهای کشاورزی اطراف مشهد (چکیده)
231 - Possibility of using chemical fertilizers instead of 9K medium in bioleaching process of low-grade sulfide copper ores (چکیده)
232 - اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم‌مصرف در ذرت و کاهو (چکیده)
233 - Phosphorus fractions in calcareous soils amended with P fertilizer and cattle manure (چکیده)
234 - تاثیر تلقیح توام باکتری تیوباسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
235 - بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (چکیده)
236 - Effect of Organic Matter and Salinity on Ethylenediaminetetraacetic Acid–Extractable and Solution Species of Cadmium and Lead in Three Agricultural Soils (چکیده)
237 - فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
238 - بررسی شکلهای شیمیایی عناصر سنگین کبالت ، کادمیم نیکل روی و مس در خاکهای آبیاری شده... (چکیده)
239 - تأثیر آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در اعماق مختلف در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (چکیده)
240 - تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس میکروبی در دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
241 - Analysis of indigenous zinc in alkaline sodic soil solutions by graphite furnace atomic absorption spectrometry (چکیده)
242 - Changes in composition of soil aqueous phase influence chemistry of indigenous heavy metals in alkaline sodic and acidic soils (چکیده)
243 - Ion exchange resin and MINTEQA2 speciation of Zn and Cu in alkaline sodic and acidic soil extracts (چکیده)
244 - Water : soil ratio influences aqueous phase chemistry of indigenous copper and zinc in soils (چکیده)
245 - تاثیر شوری و کود آلی بر غلظت و توزیع گونه‌های روی در محلول خاک (چکیده)
246 - تاثیر ماده آلی، روی و مس بر غلظت برخی عناصر کم‌مصرف در خاک و گیاه گندم (چکیده)
247 - تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) (چکیده)
248 - تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهد (چکیده)
249 - تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکی (چکیده)
250 - The Effects of Salinity on Extractability and Chemical Fractions of Zinc in Selected Calcareous Soils of Iran (چکیده)