مترجم, دوره (18), شماره (49), سال (2009-9) , صفحات (17-27)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت ترجمه )

نویسندگان: علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسنده میکوشد اعتبار نظریه جولیان هوس د رارتباط با ارزیابی کیفیت ترجمه را بطور عینی مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی کیفیت ترجمه, نظر ذوقی؛ عینیت و ذهنیت, ملاکهای ارزیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032042,
author = {خزاعی فرید, علی},
title = {ارزیابی کیفیت ترجمه},
journal = {مترجم},
year = {2009},
volume = {18},
number = {49},
month = {September},
issn = {1023-5906},
pages = {17--27},
numpages = {10},
keywords = {ارزیابی کیفیت ترجمه، نظر ذوقی؛ عینیت و ذهنیت، ملاکهای ارزیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت ترجمه
%A خزاعی فرید, علی
%J مترجم
%@ 1023-5906
%D 2009

[Download]