ادبیات پایداری, دوره (1), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (185-208)

عنوان : ( جلوه های پایداری در سروده های فدوی طوقان )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , شیرین سالم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات پایداری نوعی ادبیات متعهد است که از طرف مردم و پیشروان فکری جامعه در برابر آنچه که آنها را تهدید می کند،به وجود می آید.ناقدان معاصر معتقدند که مهم ترین بازده ادبی جنگ اعراب و اسرائیل،پیدایش ادبیات فلسطین است.و شعر مقاومت در فلسطین بسان قهرمانی در نبرد با صهونیست و استعمار رو به رو می گردد.فدوی طوقان از شاعران مشهور مقومت و پایداری فلسطین است.و شاعری که مرارت فاجعه در فلسطین را چشیده ،گویی که در بند بند وجود او این سختیها نفوذ کرده و سپس با زیباترین ادبیات حماسی و انقلابی ،شیرمردان و دلاوران سرزمین خود را به جوش و خروش واداشته و به صف شعرای مقاومت پیوسته و آمادگی خود را برای مبارزه با دشمن اعلام کرده است. فدوی در غالب اشعار خود ،به مظاهر ادب پایداری همچون وطن پرستی ،آزادی،امید،ایثار،...اشاره کرده است.هدف اصلی در این مقاله تبیین پایداری و مقاومت در جهان و ترویج فرهنگ مقاومت ،یعنی همان روحیه ضداستکباری و ظلم ستیزی و تجاوز،در خلال بررسی اشعار فدوی طوقان و نقش او در بیداری مردم و مبارزه با استعمار و صهیونیسم است .روش پژوهشی و جمع آوری مطالب از منابع فارسی و عربی،طبقه بندی بر اساس اهمیت موضوع و برداشتهای نویسندگان از شاعر و نظر شخصی است.

کلمات کلیدی

, ادبیات, مقاومت فلسطین فدوی طوقان زن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032044,
author = {سیدی, سیدحسین and سالم, شیرین},
title = {جلوه های پایداری در سروده های فدوی طوقان},
journal = {ادبیات پایداری},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-6881},
pages = {185--208},
numpages = {23},
keywords = {ادبیات، مقاومت فلسطین فدوی طوقان زن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جلوه های پایداری در سروده های فدوی طوقان
%A سیدی, سیدحسین
%A سالم, شیرین
%J ادبیات پایداری
%@ 2008-6881
%D 2012

[Download]