کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17

عنوان : ( مطالعه تغذیه فسفر در برخی گیاهان دارویی در خاکی با فسفر کم )

نویسندگان: رضا خراسانی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکثر گیاهان دارویی قادرند در خاکهایی با فسفر قابل استفاده کم به خوبی رشد کنند. برای بررسی توانایی این گیاهان، یک آزمایش گلخانه‌ای با گیاهان مریم گلیSalvia virgata) (، بومادران) ( Achillea millefolium و کاکوتی کوهی(Ziziphora clinopodioides Lam) در خاکی با فسفر کم در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در دو سطح فسفر صفر و 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از کود فسفر بر عملکرد رویشی سه گونه گیاه دارویی تأثیر نداشت و این گیاهان توانستند در خاکی با فسفر قابل استفاده کم بدون استفاده از کود فسفر به خوبی رشد رویشی خود را کامل کنند. در بررسی محتوای کل فسفر اندام هوایی گیاهان مشخص شد میزان جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی و بومادران با افزایش کود تغییر معنی داری نداشت. در گیاه مریم گلی علی رغم یک افزایش معنی دار در میزان جذب فسفر، میزان ماده خشک گیاهی تغییر نکرد. عدم پاسخگویی رشدی این گیاهان به کود فسفر بیانگر توانایی ویژه این گیاهان در رشد و نمو و کارایی زیاد در جذب فسفر در خاکی با فسفر قابل استفاده کم می باشد. این مسئله می تواند در تولید ارگانیک این گیاهان بدون استفاده از کود شیمیایی مهم باشد.

کلمات کلیدی

, جذب, فسفر, کود شیمیایی, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032051,
author = {خراسانی, رضا and عزیزی ارانی, مجید},
title = {مطالعه تغذیه فسفر در برخی گیاهان دارویی در خاکی با فسفر کم},
booktitle = {کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2012},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {جذب، فسفر، کود شیمیایی، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تغذیه فسفر در برخی گیاهان دارویی در خاکی با فسفر کم
%A خراسانی, رضا
%A عزیزی ارانی, مجید
%J کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2012

[Download]