استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان , 2012-12-13

عنوان : ( شمارش جمعیت کل باکتریهای شکمبه با استفاده از روش Real time-PCR )

نویسندگان: علی حسین خانی , مهدی مرادی , سیدعلیرضا وکیلی , حسین دقیق کیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه جو جایگزین با پسماند رستوران در جیره بره- × مرینوس، مرینوس × های پرواری، بر جمعیت کل باکتریهای شکمبه بود. بدین منظور 6 راس بره نر هیبرید (قزل بلوچی) انتخاب شدند. در جیرههای پرواری مورد استفاده مقادیر صفر، 50 و 100 درصد دانه جو با × مغانی و قزل پسماند رستوران، جایگزین شد. در روز 45 پرواربندی مایع شکمبه با استفاده از سوند معدی اخذ شده و پس از صاف کل باکتریهای گرفته شده از شکمبه بکمک DNA . شدن فورا به فریزر با دمای 20 - درجه سانتیگراد انتقال یافت ها تعیین گردید. شمارش و تعیین کمی میکروارگانیسم های شکمبه DNA کیت استخراج گردیده و کمیت و کیفیت انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد جایگزینی پسماند رستوران با دانه جو در Real- time PCR بصورت مطلق با روش جیره بره های پرواری منجر به تغییر کل جمعیت باکتریایی شکمبه از 43 برای گروه دریافت کننده جیره کنترل، 71 برای جیره با 50 درصد و 24 برای جیره با 100 درصد جایگزین شده با پسماند رستوران، گردید؛ هر چند این کاهش جمعیت باکتریایی شکمبه .(P<0/ جمعیت باکتریایی در تیمار سوم نسبت به شاهد از نظر آماری معنی دار بود ( 05 تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ترکیب شیمیایی جیره، نرخ عبور مواد هضمی از دستگاه گوارش، سطح مصرف خوراک، سن و pH شکمبه تغییر میکند.

کلمات کلیدی

, پسماند رستوران, دانه جو, جمعیت باکتریایی شکمبه, Real time-PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032077,
author = {علی حسین خانی and مهدی مرادی and وکیلی, سیدعلیرضا and حسین دقیق کیا},
title = {شمارش جمعیت کل باکتریهای شکمبه با استفاده از روش Real time-PCR},
booktitle = {استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پسماند رستوران، دانه جو، جمعیت باکتریایی شکمبه، Real time-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شمارش جمعیت کل باکتریهای شکمبه با استفاده از روش Real time-PCR
%A علی حسین خانی
%A مهدی مرادی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A حسین دقیق کیا
%J استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان
%D 2012

[Download]