علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (3), شماره (11), سال (2012-11) , صفحات (77-82)

عنوان : ( اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای )

نویسندگان: سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر های تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلمه ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل۳ بوته در متر مربع )، هرس بوته در دو / ۳ و ۵ ،۲/ ۲ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه عامل تراکم بوته در سه سطح ( ۵ ×۳×۲سطح (بدون هرس، حذف شاخ ههای فرعی و باقی گذاشتن سه شاخه اصلی) و رقم (تامسون و ماراتوس) در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتیدانشگاه فردوسی مشهد انجام شد . نتایج نشان داد که اثر هرس بر عملکرد در واحد سطح، عملکرد در بوته، میانگین وزن میوه، تعداد میوه در بوته و وزن بوته در سطح احتمال ۱% معنی دار بود . اثر رقم نیز بر صفات ارتفاع بوته، قطرساقه و وزن بوته در سطح احتمال ۱% معنی دار شد و رقم تامسون در هر سه صفت نسبت به رقم ماراتوس برتری نشان داد . در سطوح مختلف تراکم در صف ات عملکرد کل، میانگین وزن ۱۰ کیلوگ رم در مترمربع ) مربوط / میوه، ارتفاع بوته، قطر ساقه و وزن بوته اختلاف معنی داری مشاهده گردید . بیشترین عملکرد (میانگین ۸۰ ۲ بوته در متر مربع بود . با افزایش / ۶ کیلوگرم در متر مربع ) مربوط به تراکم ۵ / ۳ بوته در متر مربع و کمترین عملکرد (میانگین ۹۵ / به تراکم ۵ ۱۰۹ گرم بیشترین وزن میوه را به خود / ۲ بوته در متر مربع با میانگین وزن ۸ / تراکم، میانگین وزن تک میوه کاهش یافت . به طوری که تراکم ۵ اختصاص داد . وزن کل بوته و قطر ساقه با افزایش تراکم گیاه کاهش، اما ارتفاع بوته افزایش یافت . تیمار هرس بوته عملکرد کل، عملکرد در بوته، وزن بوته و تعداد میوه در بوته را کاهش داد ، اما باعث افزایش میانگین وزن میوه گردید . نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که انجام هرس در کشت فلفل دلم های سبب افزایش وزن و بهبود کیفیت میوه ها می گردد.

کلمات کلیدی

, هرس شاخه, کیفیت میوه, تامسون, ماراتوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032164,
author = {صیفی, سمانه and نعمتی, سیدحسین and شور, محمود and عابدی, بهرام},
title = {اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2012},
volume = {3},
number = {11},
month = {November},
issn = {2008-9082},
pages = {77--82},
numpages = {5},
keywords = {هرس شاخه، کیفیت میوه، تامسون، ماراتوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای
%A صیفی, سمانه
%A نعمتی, سیدحسین
%A شور, محمود
%A عابدی, بهرام
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2012

[Download]