پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه ای بر متابولیسم نیتروژن در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه )

نویسندگان: محسن ساری , سرجیو کالسامیگلیا , الفرد فررت , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی جایگزینی کامل علوفه در جیره های دوره انتهایی پروار با منابع فیبر غیر علوفه ای تفاله چغندر قند، پوسته سویا و مطلوب و نامطلوب بر متابولیسم نیتروژن، تولید و راندمان تولید پروتئین میکروبی هشت فرمنتر pH پنبه دانه کامل و همچنین اثر 38/5 ) و نرخ رقت فاز مایع ( 10 درصد بر C) کشت پیوسته دوجریانه در سه دوره متوالی 9 روزه مورد استفاده قرار گرفت. دما 6) و 4 نوع جیره (کنترل- 10 / 5/5 و 2 ) pH ساعت) و فاز جامد ( 5 درصد بر ساعت) ثابت نگه داشته شد. تیمارها شامل دو سطح درصد علوفه و 90 درصد مواد متراکم، و سه جیره تمام کنسانتره ای با جایگزینی کامل علوفه با تفاله چغندر قند، پوسته سویا و پنبه تجزیه پروتئین کاهش یافت که کاهش میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی را به دنبال داشت. pH دانه کامل) بود. با کاهش در 5/5 در جیره حاوی تفاله چغندر قند بیشترین مقدار را pH 6/2 در تیمار کنترل کمترین، و در pH نیتروژن عبوری از منشا جیره در داشت. نیتروژن باکتریایی عبوری و راندمان تولید پروتئین میکروبی تحت تاثیر جایگزین نمودن علوفه با منابع فیبر غیرعلوفه ای قرار کاهش یافت. نتایج آزمایش حاضر این پیشنهاد را مطرح میسازد که pH نگرفتند ولی راندمان تولید پروتئین میکروبی با کاهش در مطلوب و نامطلوب متفاوت است. pH الگوی متابولیسم نیتروژن و ارزش تغذیه ای منابع فیبر غیرعلوفه ای در

کلمات کلیدی

, تخمیر میکروبی, ph شکمبه ای , فیبر غیرعلوفه ای , متابولیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032211,
author = {ساری, محسن and سرجیو کالسامیگلیا and الفرد فررت and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه ای بر متابولیسم نیتروژن در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تخمیر میکروبی- ph شکمبه ای - فیبر غیرعلوفه ای - متابولیسم نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه ای بر متابولیسم نیتروژن در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه
%A ساری, محسن
%A سرجیو کالسامیگلیا
%A الفرد فررت
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]